Soziopedagogeschen Agent (m/w)

Den Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) Éducation preparéiert op d’Aarbecht an enger Educatiounsariichtung wéi z. B. an de Crèchë fir Kanner vun 0 bis 4 Joer, an de Maison-relaisen fir Kanner vu 4 bis 12 Joer oder awer an Encadrementsstrukturen fir Jonker. 

 

Aarbechtsplazen

 • Bildungs- a Betreiungsariichtungen (Maison relais, assistants parentaux, Dagesfoyeren oder Internat, Crèche, Mini-Crèche);
 • Grondschoulen (A-EBS).

Missiounen

 • Kanner an ënnerschiddlechem Alter observéieren an hier Besoinen erkennen;
 • sech em Bëbee këmmeren;
 • d’Entwécklung vu (Kleng-)Kanner begleeden an dozou bäidroen, e Raum ze schafen, an dem si fräi experimentéieren a sech sou fräi entfale kënnen.

Studien

D’initial Formatioun vum Agent socio-pédagogique dauert dräi Joer a Vollzäit an der Schoul. Fënnef Stage vu sechs Wochen erlaben et, d’Aarbecht mat de Kanner ze entdecken.

Déi erwuesse Léierpersoune verbréngen zwee Deeg an der Woch an der Schoul an dräi Deeg am Ausbildungsbetrib. An der Erwuesseneformatioun ass e Léiervertrag an enger Struktur fir Kannerbetreiung néideg.

D’initial Formatiounen op Däitsch am DAP Éducation sinn an dëse Lycéeën disponibel:

 • Lycée du Nord;
 • École privée Sainte-Anne;
 • Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
 • Bouneweger Lycée Luxembourg;
 • École privée Fieldgen;
 • Lycée Guillaume Kroll;
 • Lycée Mathias-Adam;
 • Lycée Nic-Biever;
 • Nordstad-Lycée;
 • Maacher Lycée Grevenmacher.

D’initial Formatiounen op Franséisch am DAP Éducation sinn an dëse Lycéeën disponibel:

 • Nordstad-Lycée;
 • Lycée technique du Centre;
 • Lycée technique de Bonnevoie;
 • Lycée Mathias Adam.

D’Formatioun DAP Éducation fir Erwuessener ass an der École nationale pour adultes (ENAD) disponibel.

Dir hutt weider Froen?

Maison de l’orientation
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg

Tel. (+352) 80 02 81 81
E-Mail: info@maison-orientation.public.lu
Internetsite: www.maison-orientation.lu

Ëffnungszäiten: méindes bis freides vun 10:00 bis 12:00 Auer a vun 13:00 bis 17:00 Auer (mat Ausnam vum Guichet „Études supérieures”, deen nëmmen nomëttes vun 13:00 bis 17:00 Auer op ass)

D’Maison de l’orientation ass eng staatlech Administratioun, déi ëffentlech Acteuren aus dem Beräich vun der schoulescher a berufflecher Orientatioun ënnert engem Daach gruppéiert. An hirem Beräich „Orientation” kënne Bierger ouni Rendezvous d’ganzt Joer iwwer (och wärend de Schoulvakanzen) ënnert dem Respekt vum Anonymat en éischt Orientatiounsgespréich féieren.

 

 

Aktualiséiert