Jugend

D’Jugendpolitik zu Lëtzebuerg fält an den Zoustännegkeetsberäich vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend. D’Aktioun vum Ministère ass drop ausgeriicht, d’Jugend ze stäerken, hir Liewensbedéngungen ze verbesseren an hir Participatioun un der Gesellschaft ze fërderen.

De Ministère:

  • ënnerstëtzt d’Jugendorganisatiounen, d’Jugendservicer an d’Organisatiounen, déi sech fir d’Jugend asetzen;
  • schaaft eng Kultur vun der Participatioun a verstäerkt den Engagement an d’Participatioun vun der Jugend op allen Niveauen: bei politeschen Entscheedungen, um lokale Plang an direkt iwwer de Wee vun alternative Formen an der Schoul;
  • verstäerkt d’Roll vun der Jugendaarbecht am Beräich vun der politescher Bildung;
  • entwéckelt Instrumenter fir d’politesch Participatioun, déi un d’Jugend ugepasst sinn;
  • baut d’Synergien an d’Zesummenaarbecht tëschent deenen eenzelen Acteuren aus;
  • fërdert e strukturéierten an oppenen Dialog.

 

Fir weider Informatiounen:

Aktualiséiert