Prioritéite vun der Bildungspolitik

An deene leschte Joren ass d’Educatioun duerch vill Entwécklungen a Moderniséierunge gestäerkt ginn. Beim Weiderféiere vun dëse Beméiunge muss sech virun allem op d’Besoinen an d’Aspiratioune vun de Kanner a Jugendleche konzentréiert ginn. Et muss weiderhin an d’Qualitéit vun der Offer investéiert ginn an d’Educatioun muss un d’Besoinen an un d’Kompetenzen, déi am 21. Joerhonnert gefrot sinn, ugepasst ginn.

Bildung beschränkt sech allerdéngs net nëmmen op d’Schoul: All d’Strukturen an all d’Programmer vun der formaler Bildung (Schoul) an der non-formaler Bildung (Crèchen, Maison-relaisen, Foyer-scolairen, Jugendhaiser) musse gläichermoosse gestäerkt a gefërdert ginn. All d’Acteuren, ob Elteren, Enseignanten oder Educateuren, spillen eng wichteg Roll, fir alle Kanner a Jugendlechen déi bescht Erfollegschancen ze bidden.

Richtlinne vun der Bildungspolitik

Di lëtzebuergesch Bildungspolitik baséiert op Richtlinnen, déi d’Resultat vun de Realitéiten um Terrain sinn an déi di sozial an demokratesch Wäerter verdeedegen:

  • All Kand déi bescht méiglech Chance fir Erfolleg ginn: den Educatiounssystem ziilt drop of, di edukativ Ongläichheeten am Zesummenhang mat sozialem Hannergrond, Migratioun oder Sproochekontext ze reduzéieren;
  • D'Kand an de Mëttelpunkt vun allen Iwwerleeunge stellen: d’Zesummespill vun der formaler an der non-formaler Bildung begënschtegt eng ganzheetlech Approche vum Kand;
  • Ënnerschiddlech Schoule fir ënnerschiddlech Schüler ubidden: d’Schouloffer diversifizéiert sech weider, fir d’Diversitéit vun Hannergrënn an Talenter ze reflektéieren;
  • Digitaliséierung am Aen behalen: déi Jonk op en erfollegräicht Beruffsliewen virzebereeden, erfuerdert en innovativen a moderne Bildungssystem.

Aktualiséiert