D’Beruffer am Enseignement

De Schüler d’Instrumenter an de Wëlle fir autonoomt Léiere vermëttelen, si bei der Entwécklung vun hire Kompetenzen ënnerstëtzen an hir Leeschtunge bewäerten: Schoulmeeschter, Professeren an Erwuessenebildner hunn eng nobel an eng exigent Missioun, déi entscheedend ass bei der Gestaltung vun der Zukunft vun eiser Gesellschaft. An dëser Sektioun fannt Dir weider Informatiounen iwwer d’Beruffer am ëffentleche Bildungswiesen.

Aktualiséiert