Bildungssystem

Lëtzebuerg huet eng ëmfaassend Approche zum Kand ugeholl. Esou bréngt de Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend all Beräicher zesummen, déi d’Fähegkeete vun de Kanner a Jugendlechen an déi verschidden Ënnerstëtzungsmoossnamen fir si entwéckelen. Di formal Educatioun an di net formal Educatioun stinn ënner der selwechter Autoritéit, wat d'Kontinuitéit tëscht deenen zwee garantéiert.

D‘Schoul, d‘Kannerbetreiung, de Museksunterrecht an all ausserschoulesch Aktivitéite sinn Deel vun der selwechter pädagogescher Landschaft, déi sech erweidert an entwéckelt, fir all Kand déi bescht Chancen op Erfolleg ze bidden. De Lëtzebuerger Bildungssystem soll also dofir suergen, datt Elteren, Educateuren, Enseignanten, Animateuren asw. vertrauensvoll zesumme schaffe kënnen, zum Wuel vun all Kand an all Jonken.

 

Entdeckt déi verschidden Aspekter a Servicer vum Schoulsystem zu Lëtzebuerg:

Aktualiséiert