Zweete Bildungswee

Fir Äre Qualifikatiounsniveau ze verbesseren, kënnt Dir Iech och fir den zweete Bildungswee (2e voie de qualification) entscheeden. Fir Erwuessener ginn dräi verschidde Parcoursen am Enseignement secondaire ugebueden:

  • d’Klasse vun der 5e, déi den Zougang erméiglechen zu enger Beruffsausbildung an dem Enseignement secondaire générale;
  • d’Beruffsausbildunge fir Erwuessener (duale System)
  • Parcoursen, déi zu engem Ofschlossdiplom vum Enseignement secondaire classique oder Enseignement secondaire général féieren.

D'Klasse vun der 5e

D’Klasse vun der 5e erméiglechen den Zougang zu weidere Studien an der Beruffsausbildung. Allerdéngs hu vill Erwuessener den Niveau vun der 5e ni erreecht, fir hir berufflech a perséinlech Projete verwierklechen ze kënnen. Dat gëllt och fir Leit mat Migratiounshannergrond, déi keng unerkannte schoulesch Qualifikatiounen oder net déi néideg Sproochekenntnisser hunn, fir sech an de Lëtzebuerger Bildungssystem kënnen ze integréieren. D’Erwuessenebildung bitt, am Kader vum zweete Bildungswee, verschidde Méiglechkeeten, fir eng 5e vum Enseignement secondaire général ofzeschléissen.

Offre de cours - Katalog

D’Méiglechkeete vun enger Beruffsausbildung

D’Erwuessenebildung adresséiert sech u groussjäreg Persounen, déi en Handwierk wëlle léieren oder sech am Beruffsliewe wëllen ëmorientéieren. Dat kënnen esouwuel Erwuessener mat engem Aarbechtskontrakt sinn wéi och Leit, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn a keng Aarbechtsplaz hunn. D’Formatioune kënnen ofgeschloss gi mat engem Certificat de capacité professionnelle (CCP), engem Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) oder engem Diplôme de technicien (DT). Mécht ee wärend dëser Ausbildungszäit als Erwuessenen eng Léier, bezilt de Patron de soziale Mindestloun (SSM).

Web (FR): http://www.men.public.lu/fr/professionnel/continue/apprentissage-adultes/index.html

Web (LU): https://men.public.lu/lb/professionnel/continue/apprentissage-adultes.html

Den duale System an der Beruffsausbildung (formations professionnelles en alternance) erlaabt et de Salariéen, eng Ausbildung an Owescoursen oder am „Blended Learning“ ze maachen.

Offre de cours - Katalog

Parcoursë déi mat engem Diplôme de fin d'études secondaires classiques / secondaires générales ofschléissen

Klasse vu 4e bis 1re am Enseignement secondaire classique an dem Enseignement secondaire général gi vum „e-campus“ am „Blended Learning“ ugebueden an an Owescoursen.

Offre de cours - Katalog

École nationale pour adultes (ENAD)

D’École nationale pour adultes (fréier: École de la 2e chance, E2C) bitt jonken Erwuessenen an Erwuessenen, déi hir Éischtausbildung ouni Zertifizéierung ofgebrach hunn, e Qualifikatiounsparcours, deen se mat engem Diplom resp. enger unerkannter Zertifizéierung kënnen ofschléissen. Et handelt sech ëm Coursen, déi daagsiwwer vu méindes bis freides organiséiert ginn, an ëm Coursen nom duale System.

Internet: www.enad.lu

 

 

Aktualiséiert