Grondbildung

Besser schreiwen, liesen a rechne léieren

D’Grondbildung (instruction de base) adresséiert sech un déi erwuesse Leit, déi Franséisch oder Däitsch wëlle besser schreiwen a liese léieren oder hir Rechekompetenze wëlle verbesseren. D’Grondkompetenze sinn eng zolidd Basis fir dat weidert méi eegestännegt a méi intensiivt Léieren.

  • D’Coursë vun der Grondbildung gi fir Gruppe vun Erwuessenen organiséiert, déi allkéiers deen nämmlechte Programm absolvéieren. Dës Coursë gi pro Trimester ugebueden.
  • An den Ateliere vun der Grondbildung gëtt a klenge Gruppe geschafft; et kann ee sech d’ganzt Joer iwwer umellen, de Programm gëtt op d’Kandidaten ofgestëmmt.

Och Gemengen an Associatioune bidde Coursen un.

Offre de cours - Katalog

Coursë fir Erwuessener mat spezifesche Besoinen

D’Coursë vum Centre pour le développement des compétences relatives à la vue (fréier IDV) adresséieren sech u Leit mat enger visueller Behënnerung, un Elteren an Enseignantë vu Schüler mat enger visueller Behënnerung, oder u Mataarbechter vun ausserschoulesche Strukturen, déi eng Persoun mat enger visueller Behënnerung encadréieren.

Offre de cours - Katalog

Aktualiséiert