Schoulpersonal

Fir d’Personalverwaltung an de Recrutement ass de Staat zoustänneg.

D’Personal vun de Grondschoulen, Fonctionnairen oder Employés d’Etat, ënnersteet dem Minister. Zum Personal gehéieren ë. a. d’Léierpersonal, d’Pedagogen, d’Erzéier (Educateurs gradués).

Wann néideg, kënnen och Membere vun den Ersatzléierkräften derzougehéieren. Dëst Ersatzpersonal besteet aus Enseignanten a Chargé-de-coursen. D’Ersatzléierkräfte sprange fir Enseignanten, déi zäitweileg feelen, an oder iwwerhuelen e Posten, deen net besat konnt ginn.

D’Surveillance vun de Grondschoule gëtt vun den Direktere vun de fofzéng Direktioune vun de Grondschoulen assuréiert.

Déi nächst Säite beschreiwen den Zougang zur Carrière vum Enseignant fir d’Grondschoul an zu den temporär vakante Posten.

Aktualiséiert