Hausaufgabenhëllef fir Schoulkanner

Vum Schouljoer 2022-2023 un organiséieren d'Maison relais, de Foyer oder d'Dageselteren, déi Äert Kand betreien, eng systematesch a qualitativ héichwäerteg Hausaufgabenhëllef fir d'Schoulkanner aus den Zyklen 2 bis 4 aus der Grondschoul.

En adaptéiert Ëmfeld, fest Auerzäiten, Verbindungsinstrument mam Enseignant, Definitioun vun der Roll vum Erzéiungspersonal, Informatioun vun den Elteren - all dës Elementer droen zesummen dozou bäi, datt Äert Kand seng Aufgaben ënnert de beschte Bedéngunge maache kann.

Äert Kand festegt d'Matière, déi an der Klass agefouert gouf, ënnert gudde Bedéngungen a verbessert esou seng Chancë fir eng schoulesch Reussite. Gläichzäiteg kritt Dir eng Aufgab ofgeholl, déi vill Plaz an Ärem Zäitplang anhuelen an d'Bezéiungen an der Famill belaaschte kann.

Wéi mellt Dir Äert Kand fir d'Hausaufgabenhëllef un?

D'Hausaufgabenhëllef zielt zu de Leeschtungen, déi d'office fir Schoulkanner aus den Zyklen 2 bis 4 vun der Grondschoul, déi an enger Maison relais ageschriwwe sinn oder vun Dageseltere betreit ginn, ugebuede ginn. Si ass gratis, well si fält ënnert den Dispositif vun de gratis Mesurë fir Schoulkanner wärend de Schoulwochen, vu 7:00 bis 19:00 Auer.

D'Kanner mussen net speziell fir d'Hausaufgabenhëllef ugemellt ginn, si mussen awer an enger Bildungs- a Betreiungsstruktur ageschriwwe sinn.

Virun dëser Aschreiwung sollt Dir awer wgl. iwwerpréiwen, ob Dir déi néideg Demarchë bei der Gemeng vun Ärem Wunnuert gemaach hutt, fir datt Äert Kand vum Chèque-service accueil (CSA) profitéiert.

Liest och: Gratis Mesuren: Non-formal Bildung zougänglech fir jiddwereen.

Hausaufgaben, wat ass dat?

D'Hausaufgabe sinn Aufgaben, déi den Enseignant de Schüler gëtt, an déi si no de Schoulstonne maache sollen. Et si Widderhuelungsübungen, Verbesserungen oder Revisioune vu Sujeten, déi an der Klass behandelt goufen, mat deenen de Léierstoff soll gefestegt ginn. Wichteg ass, datt de Schüler seng Aufgaben ëmmer selbstänneg maache kann.

D'E-Bichelchen, wat ass dat?

Fir den Austausch tëschent den Enseignanten, den Educateuren an Iech, den Elteren, ze erliichteren, huet de Ministère en digitaalt Aufgabebichelchen agefouert, dat sou genanntent E-Bichelchen. Den Enseignant dréit d'Hausaufgaben an dëst Bichelchen an. D'Educateuren, d'Dageselteren an d'Elteren hunn och Zougrëff op d'Bichelchen. Si kënnen esou de Schüler superviséieren, deen d'Aufgaben, déi en erleedegt huet, ukräizt.

D'Hausaufgabenhëllef, wat ass dat?

Den Educateur oder d'Dageselteren hëllefen Ärem Kand, seng Aarbecht ze organiséieren an d'Aufgaben ze verstoen, a kucken zesumme mat him, ob d'Aufgaben erleedegt sinn.

Wann Äert Kand Schwieregkeete bei enger Aufgab huet, droen den Educateur oder d'Dageselteren eng Remark an dat digitaalt Aufgabebichelchen, d’E-Bichelchen, an. Souwuel Dir wéi och den Enseignant kritt dann eng Noriicht geschéckt.

Dem Erzéiungspersonal gi Formatiounen an Zesummenaarbecht mam Institut de formation de l’Éducation nationale ugebueden, fir dës Hausaufgabenhëllef optimal assuréieren ze kënnen.

Wat d'Hausaufgabenhëllef net ass ...

Den Educateur oder d'Dageseltere verbesseren d'Aufgaben net. Wann e Kand Schwieregkeete mat der Matière huet, dann ass et um Enseignant, him déi nach eng Kéier ze erklären.

D'Hausaufgabenhëllef huet näischt mam Appui pédagogique ze dinn, deen an der Schoul organiséiert gëtt.

Wéi gëtt d'Hausaufgabenhëllef organiséiert?

An der Klass kritt Äert d'Kand d'Inhalter vu sengen Aufgaben erkläert.

No der Schoul kann et sech an der Maison relais oder bei den Dageselteren op enger roueger Plaz installéieren, fir seng Hausaufgaben ze erleedegen. Vu méindes bis donneschdes, jee no Struktur och freides, ass fir d'Hausaufgaben e feste Creneau vun enger Stonn virgesinn.

Wann d'Aufgabe fäerdeg sinn, kann Äert Kand un aneren Aktivitéiten deelhuelen.

Aktualiséiert