Staark Kanner - Kandheet

Staark Kanner: Eng beschtméiglech Betreiung fir besser Chancen am Liewen

Am Januar 2020 goufen 58.300 Kanner am Alter vun 0 bis 12 Joer an enger Betreiungsstruktur (Crèche, Maison relais oder Foyer) oder vun Dageseltere versuergt. Dës Strukture gehéieren zur sougenannter non-formaler Bildung.

De Lëtzebuerger Staat géif gären alle Kanner am Land déi nämmlecht Startchancen an domat och déi nämmlecht Erfollegsperspektive bidden. Duerfir kruten d’Betreiungsstrukturen déi ëffentlech Missioun, dozou bäizedroen, d’Kanner an d’Liewe vun hirer Gemeng ze integréieren a si op d’Lëtzebuerger Gesellschaft a Schoul virzebereeden.

A wat fir eng Betreiungsstruktur d’Kand och geet, et soll a senger Entwécklung adäquat ënnerstëtzt ginn. Fir datt dat op eng kohärent Manéier geschitt, huet d’Regierung d’Betreiung vun de Kanner zu enger nationaler Prioritéit gemaach.

D’Initiativ Staark Kanner besteet aus enger kohärenter Rei vu Moossnamen, déi de Kanner an hire Familljen zegutt kommen. Dozou gehéieren:

  • d’Bedeelegung vum Staat un de Käschte vun der Betreiung iwwer de System vum Chèque-service accueil (CSA),
  • e System vu pädagogesche Qualitéitsnormen an alle Betreiungsstrukturen,
  • d’Definitioun, op nationalem Plang, vun de pädagogeschen Ziler, fir zur Entwécklung vun de Kanner bäizedroen,
  • e méisproochege Bildungsprogramm an 20 gratis Stonne fir Kanner vun 1 bis 4 Joer, déi an eng Crèche ginn.

Aktualiséiert