International Studien

Lëtzebuerg mécht bei verschiddenen internationale Studie mat:

  • beim internationale Programm fir d’Bewäertung vun de Schülerleeschtunge PISA (Programme for International Student Assessment);
  • bei der HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children);
  • a bei der International Computer and Information Literacy Study (ICILS).

Programme for International Student Assessment (PISA)

PISA ass eng international Studie, déi d’Leeschtunge vun de 15-järege Schüler evaluéiert. Si gëtt all dräi Joer vun der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) duerchgefouert an enker Zesummenaarbecht mat alle Länner, déi un der PISA-Studie deelhuelen. PISA evaluéiert d’Kompetenze vun de Schüler an de Beräicher Naturwëssenschaften a Mathematik souwéi hir Lieskompetenz, déi als relevant ugesi gi fir dee weidere schoulesche Parcours an hiert spéidert Liewen als erwuesse Leit.

Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)

Déi international Etüd Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)“ ënnersicht d’Wuelbefannen an d’Liewensgewunnechte vu Kanner a Jugendleche vun 11 bis 18 Joer. Si steet ënnert dem Patronage vun der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) a gëtt all véier Joer a méi wéi 50 Länner mat engem Standardquestionnaire duerchgefouert, den déi Jonk an der Schoul ausfëllen.

D’Haaptziler vun der HBSC-Etüd sinn:

  • d’Wuelbefannen, déi physesch a psychesch Gesondheet souwéi d’Gesondheetsverhale vun de Jonken ze evaluéieren; 
  • d’Facteuren ze identifizéieren, déi een Impakt op d’Gesondheet an d’Wuelbefanne vun de Jonken hunn. 

Lëtzebuerg huet 1999 fir d’éischte Kéier eng Enquête pilote gemaach a mécht säit 2006 reegelméisseg bei den HBSC-Ëmfroe mat. D’Ëmfroe ginn an Zesummenaarbecht mat verschiddene Partner duerchgefouert, dem Gesondheetsministère, dem Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an der Universitéit Lëtzebuerg, déi d’Etüd wëssenschaftlech betreit.

Déi verschidde Publikatioune vum HBSC an den Tableau de bord kënnt Dir um Site www.hbsc.lu consultéieren.

International Computer and Information Literacy Study (ICILS)

Lëtzebuerg huet 2023 fir d’zweet Kéier un der ICILS-Etüd (International Computer and Information Literacy Study) deelgeholl. D’Zil vun der Studie ass et ze analyséieren, wéi déi Jonk d’Computeren notzen, fir ze léieren, ze kreéieren an ze kommunizéieren, fir datt si doheem, an der Schoul, op der Aarbecht an an der Gesellschaft gutt participéiere kënnen.

All d’6e vum Enseignement secondaire zu Lëtzebuerg hunn am Abrëll/Mee 2023 bei der Etüd matgemaach. Den internationale Bericht gëtt viraussichtlech Enn 2025 verëffentlecht.

Aktualiséiert