Ausbildung

Fir all Formatioun sinn d’Kompetenzen definéiert, déi sech de Schüler wärend senger Ausbildung uneegne muss, fir spéider säi Beruff oder Handwierk ausüben ze kënnen. Dës Kompetenze ginn an déi verschidde Bewäertungsschemaen an Ausbildungsprogrammer iwwerdroen.

Den Unterricht ass a Modüllen ënnerdeelt (an net a Fächer). All Modüll ziilt op d’Entwécklung vu verschiddene Kompetenzen of an orientéiert sech u konkreete beruffleche Situatiounen. De Schüler eegent sech esouwuel dat theoreetescht wéi och dat praktescht Wëssen un.

Et ginn dräi Typpe vu Modüllen:

  • d’Basismodüllen

Si sinn obligatoresch. Wann de Schüler se net packt, muss en dës Modüllen am nächste Semester nohuelen.

  • d’Komplementarmodüllen

Och si sinn obligatoresch. Wann de Schüler se net packt, kënne se spéider wärend der Ausbildung nogeholl ginn.

  • fakultativ Modüllen a Virbereedungsmodüllen

Si erweideren den Ausbildungsberäich oder bereeden op eventuell Héichschoulstudie vir.

Aktualiséiert