Ausbildung an Evaluéierung

D’Schoul ass ronderëm den Opbau vu Kompetenze strukturéiert, dat heescht de Kenntnesser, Fäegkeeten an Astellungen, déi ee spéider a sengem Beruff oder Handwierk brauch. Duerfir ass et nëmme kohärent, wann d’Evaluéierung an der Beruffsausbildung sech op dës Kompetenzen, méi genee d’Uneegne vun dëse Kompetenzen, baséiert.

Aktualiséiert