Service national de la jeunesse (SNJ)

D’Aufgab vum Service national de la jeunesse ass et, zur Ëmsetzung vun der Jugendpolitik bäizedroen an e Ressourcenzentrum fir de Jugendsektor ze schafen.

Seng Aufgaben deelen sech op véier Aktiounsberäicher op:

1. Formatioun an Ënnerstëtzung bei pedagogesche Projeten:

 • Formatiounen: Animateuren, schoulesch Mediatoren, BEE SECURE
 • Ënnerstëtzung bei Aktivitéiten a Projete mat Jonken:
  • Co-Organisatioun vu Campen a Kolonien
  • Verléine vu Material
  • Locatioun vu Chaleten an Terraine fir Campen
  • Congé-jeunesse
  • Netz „Proufsäll“
  • Dispositif „GO“ & „Project Squat“
  • Initiativ BEE CREATIVE & Makerspace „Base 1“

2. Gestioun vun dräi themenorientéierte pedagogeschen Zentren:

 • Bildungsmoossname fir eng nohalteg Entwécklung (Huelmes)
 • Sport a Spaass (Lëlz)
 • Wuelbefannen a Medienerzéiung (Mariendall)

3. Ënnerstëtzung vun de Jonke beim Iwwergang an d’Beruffsliewen:

 • 12 „Antennes locales pour jeunes“ (ALJ)
 • Alternativen zur Inaktivitéit: Fräiwëllegendéngscht a praktesch Workshoppen
 • international Mobilitéit: Fräiwëllegendéngscht am Ausland, Working-Holiday-Visa, Au-pair-Beschäftegung

4. Qualitéitsentwécklung an der Aarbecht mat Kanner a Jugendlechen:

 • Sécherung vun der pedagogescher Qualitéit bei Dageselteren, an de Bildungs- a Betreiungsstrukturen an de Servicer fir Jonker (Agents régionaux „Jeunesse“)
 • Koordinatioun vun der Weiderbildung (www.enfancejeunesse.lu)
 • Verëffentlechunge fir Léierpersonal
 • Ënnerstëtzung a Betreiung vun innovative Projeten

Aktualiséiert