Garantéiert Qualitéit

Kanner, déi an enger Betreiungsstruktur ugemellt sinn, hunn e Recht op eng qualifizéiert Betreiung, déi de Besoine vum Kand Rechnung dréit an et a senger Entwécklung ënnerstëtzt. D’Infrastrukture mussen dernieft selbstverständlech de Sécherheetsbestëmmungen entspriechen.

Fir de sozialpädagogeschen Erausfuerderunge gerecht ze ginn an d’Kanner, also déi nächst Generatioun, beschtméiglech op hir Zukunft virzebereeden, huet d’Regierung am September 2016 e System agefouert, deen déi pädagogesch Qualitéit garantéiere soll. Et gëtt reegelméisseg kontrolléiert, ob dëse System um Terrain och applizéiert gëtt. All d’SEA-Betreiungsstrukturen an d’Dageselteren, déi dem CSA-System ugeschloss sinn, maachen hei mat.

En nationale Referenzkader fir déi pädagogesch Aarbecht

Jiddwer Kand sollt op eng Bildungsoffer kënnen zeréckgräifen, déi seng Entwécklung ënnerstëtzt, onofhängeg dovun, ob et an eng SEA-Struktur geet oder vun Dageseltere betreit gëtt.

Duerfir baséiert déi pädagogesch Aarbecht vum Fachpersonal an de Strukturen a vun den Dageselteren op engem nationale Kader, dem nationale Referenzkader fir non-formal Bildung. Hei ginn déi allgemeng Zilsetzungen a pädagogesch Prinzipie beschriwwen, déi d’SEA-Strukturen an d’Dageselteren zugonschte vun de Kanner mussen ëmsetzen. De Referenzkader gëtt och eng Hëllef beim Plange vu pädagogeschen Aktivitéiten.

Qualitéitsgarantie

All d’SEA-Strukture applizéieren e System fir d’Qualitéitssécherung. Am Kader vun deem System muss

  • en allgemengt Aktiounskonzept ausgeschafft ginn,
  • e Logbuch gefouert ginn,
  • dat pädagogescht Personal u Weiderbildungsmoossnamen deelhuelen,
  • d’Struktur vu regionalen Agenten extern evaluéiert ginn.

Och d’Dageselteren hunn e System, fir d’Qualitéit sécherzestellen. Si verflichte sech,

  • e Betreiungskonzept opzestellen,
  • all Joer en Aktivitéitsbericht virzeleeën,
  • u Weiderbildungsmoossnamen deelzehuelen,
  • sech duerch regional Agenten evaluéieren ze loossen.

Eng reegelméisseg Kontroll

D’Qualitéitskontroll an den SEA-Strukturen a bei den Dageseltere gëtt vu ronn zwanzeg regionale Mataarbechter vum Service national de la jeunesse (SNJ) séchergestallt. Si kucken sech am Schnëtt all d’SEA-Strukturen an d’Dageselteren zweemol d’Joer un, kontrolléieren d’Logbuch (resp. d’Betreiungskonzept) an informéieren sech, ob d’Personal resp. d’Dageselteren u Weiderbildungen deelgeholl hunn.

Aktualiséiert