Jugend

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend koordinéiert d’Jugendpolitik vun der Regierung, andeems se déi jonk Leit selwer wéi och d’Servicer fir Jugendlecher mat abezitt. D’Orientéierung vun der Jugendpolitik stäipt sech op d’Resultater vun der wëssenschaftlecher Fuerschung, déi dem Ministère zur Verfügung stinn opgrond vu senger Zesummenaarbecht mat der Universitéit Lëtzebuerg. De Service national de la jeunesse huet den Optrag, eng breet Palett vun non-formale Bildungsprogrammer auszeschaffen an ze organiséieren.

Aktualiséiert