Jugendpakt 2022-2025

De Jugendpakt vun der Lëtzebuerger Regierung ass am modifizéierte Jugendgesetz vum 4. Juli 2008 verankert. Et handelt sech ëm eng transversal Politik, déi sech op d'Kenntnisser vun der Situatioun vun de Jugendlechen an op eng aktiv Consultatioun vun der Jugend iwwer déi Froen, déi si betreffen, stäipt.

Den nationale Jugendrapport vun 2020 liwwert déi néideg Kenntnisser iwwer d'Situatioun vun de Jugendlechen an ass déi wëssenschaftlech Basis fir d'Ausschaffe vum Jugendpakt.

Aktiv Consultatioun vun der Jugend

Déi "aktiv Consultatioun vun der Jugend" geschitt duerch e permanenten Austausch tëschent dem Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend, der Jugend selwer, dem socio-educativen a psycho-soziale Personal an de Vertrieder vun de Jugendorganisatiounen. Dësen Austausch geschitt ënner der Form vu Plattformen, Reuniounen, Seminairen, reegelméissegen Telefonsgespréicher a spezifesche Consultatiounen an dréit zu engem Verdéiwe vun de globale Kenntnisser iwwer d'Situatioun vun de Jugendlechen an de Froen, déi se beschäftegen, bäi.

Strateegesch Ziler

Den nationalen Aktiounsplang fixéiert déi strategesch Ziler un deene sech d'Jugendpolitik vun der Regierung muss bis 2025 orientéieren, am Kader vun dräi Interventiounsberäicher, déi d'Wuelbefanne vun deene Jonke betreffen:

 • d'Wuelbefannen an der Schoul,
 • d'Wuelbefannen an de Jugendstrukturen an an der socio-educativer Animatioun
 • der Jugend eng Stëmm ginn an déi verschidde Partner matenee verknëppen.

1. D'Wuelbefannen an der Schoul favoriséieren

An de Schoule muss en Ëmfeld an e Klima geschafe ginn an deem d'Jugend sech ka begéinen, hir sozial Kompetenzen a Resilienz kann entwéckelen. An dësem Kontext ass et wichteg, d'Koordinatioun vun de psycho-socio-educative Servicer ze verbesseren a se nach méi an de Lycéeën ze verankeren.

Den Accès vun de Schüler zu de psycho-socio-educative Servicer, zemools dem SePAS, gëtt ugepasst a vereinfacht.

Siwen Aktioune goufen zeréckbehalen:

 1. an de Schoulrestauranten e bessert, gesond an nohaltegt Iessen ubidden;
 2. den Interventiounssystem an d'psychologesch Ënnerstëtzung bei enger Kris verstäerken;
 3. der Jugend hëllefen, hir sozio-emotional Kompetenzen ze entwéckelen
 4. E Referenzsystem vun den Aufgaben, déi déi Professionell aus dem psycho-socio-educative Beräich aus de Lycéen hunn, definéieren;
 5. d'Prinzippie vun der Confidentialitéit an dem Beruffsgeheimnis bei allen Acteuren aus der Schoulgemeinschaft fërderen a bekannt maachen;
 6. Weiderbildungen iwwer d'Wuelbefannen an déi mental Gesondheet ubidden;
 7. de Jugendtreff an Zesummenaarbecht mat den Acteuren aus der non-formaler Bildung aféieren.

2. D'Wuelbefannen an de Jugendstrukturen an an der socio-educativer Animatioun promovéieren

D'Jugendanimatioun baséiert op de pedagogesche Prinzippie vun der non-formaler Bildung a bilt e wichtege Pilier an der perséinlecher a sozialer Entwécklung vun der Jugend. D'Bezéiungsaarbecht mat de Jugendlechen ass e weesentlecht Element an d'Qualitéit vun dëser Offer hänkt gréisstendeels vun den Educateuren of.

Et ass an dësem Kontext wichteg, datt d'Kompetenzen an den Knowhow, besonnesch am Beräich vum Wuelbefannen, stänneg weiderentwéckelt ginn. D'Erfarung an d'Weiderbildung ginn an deenen zwee Theemeberäicher vun der physescher an der digitaler Gesondheet gestäerkt.

D'politesch Aktioun dréit sech ëm déi follgend néng Mesuren:

 1. d'Formatiounsoffer am Beräich vun de Sportsaktivitéiten erweideren;
 2. e Vade-mecum Jugendaarbecht ausschaffen;
 3. eng Strategie Jugendaarbecht vun der Zukunft an Zesummenaarbecht mat der Jugend an de Partner ausschaffen;
 4. D'Kompetenzen a Verbindung mam Gebrauch vun de soziale Medie verstäerken an déi digital Ëmgangsforme fërderen;
 5. eng mobil psychologesch Ekipp schafen;
 6. d'Promotioun vun de Life skills ausbauen;
 7. an Zesummenaarbecht mat der Universitéit Lëtzebuerg spezifesch Modüllen an der zertifizéierter socio-educativer Animatioun ubidden;
 8. d'Zesummenaarbecht mat de Prestatairë vun den educative Basisformatiounen (Lycée Technique pour professions éducatives et sociales);
 9. der Jugend hir Ressourcë visibel maachen an negativ Stereotyppen ofbauen.

3. Der Jugend eng Stëmm ginn an déi verschidde Partner matenee verknëppen

Déi verschidden Acteuren, déi sech besonnesch fir d'Jugend asetzen, hunn dat selwecht Zil: deene Jonken ze hëllefen a se ze ënnerstëtzen.

Den Austausch tëschent deene verschiddene Professionellen aus dem psycho-socio-educative Beräich ass also essentiel fir d'Koordinatioun vun de verschiddenen Aktiounen am Beräich vum Wuelbefannen an der Fërderung vun der physescher a mentaler Gesondheet vun de Jonken.

Fir dëst ze maachen, ass et wichteg, fir d'Verknëppe vun de verstoppten Acteuren ze vereinfachen. An dësem Sënn mussen d'Verbindungen tëschent de formellen an net formellen Institutioune verstäerkt ginn. Et geet drëm, déi gëeegent Methoden a Moyenen fir gemeinsam Aktivitéiten ze entwéckelen, déi zum Wuelbefanne vun der Jugend bäidroen.

An engems muss d'Visibilitéit vun de besteeënden Offeren a Mesuren, déi et op verschiddenen Niveaue gëtt, duerch fënnef Aktioune verbessert ginn:

 1. d'Zesummenaarbecht vun den Acteuren an der Suchtpreventioun stäerken;
 2. e Reseau vun Ambassadeure fir déi mental Gesondheet schafen;
 3. all Hëllefs- an Ënnerstëtzungsmesuren fir déi Jonk an engem nationale Katalog zesummefaassen;
 4. deene Jonken, déi Problemer hunn, besonnesch op emotionalem Plang, eng Informatiouns- an Orientéierungsapp zur Verfügung stellen;
 5. iwwer déi mental Gesondheet informéieren an en Dokumentatiounszenter schafen

All d'Objektiver sinn am Jugendpakt, nationalen Aktiounsplang fir d'Jugend, detailléiert opgeféiert.

Nëtzlech Linken

Nationale Rapport a Plang

Youth Wiki Luxembourg

Aktualiséiert