Gesondheetsfërderung a Wuelbefannen

D’Gesondheetsfërderung beschränkt sech net op déi physesch a psychesch Gesondheet vun de Schüler an dem Léierpersonal, ma ëmfaasst eng Gesamtheet vu Konzepter, Moossnamen an Aktivitéiten, déi zum Wuelbefanne vun alle schouleschen Akteure bäidroen an déi verschiddenst Beräicher betreffen:

 • de schoulesche Klima an d’Schoulkultur
 • Sexualerzéiung an emotional Erzéiung
 • Ernärung a Beweegungsfërderung
 • Suchtpräventioun

Iwwer d’Division de l’innovation pédagogique vum SCRIPT (Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques) koordinéiert de Minsitère fir Educatioun, Kanner a Jugend eng ganz Rëtsch vu schouleschen an ausserschouleschen Aktivitéiten: Interventiounen an de Klassen, Projeten, Kampagnen, national Studien, Konferenzen asw.

Konzept CARAT fir d’Schoulklima

D’Schoulklima ass d’Atmosphär, déi an der Schoul herrscht, wou sech d’Schüler, d’Léierpersonal an d’Erzéier dagdeeglech beweegen. Fir e gutt Schoulklima si fënnef Punkte wichteg:

 • d’Individue stäerken
 • d’Kohäsioun vun der Schoulgemeinschaft sécherstellen
 • Zäit a Raum organiséieren
 • d’Bezéiungen zur Welt baussent der Schoul opbauen an entwéckelen
 • eng Léierkultur entwéckelen: léieren a bäibréngen

Dëst ka mat verschiddene Mëttelen erreecht ginn:

 • Gesondheetsfërderung
 • Mediebildung
 • kulturell Bildung
 • politesch Bildung
 • Bildung fir nohalteg Entwécklung
 • inklusiv Bildung

D’Konzept CARAT gëtt vun der Division de l’innovation pédagogique vum SCRIPT nach weider verdéift. Zil ass, de Schoulen e globale Kader ze liwweren, deen duerfir suergt, datt sech jiddwereen an der Schoul ka wuelfillen.

Beispiller vu Projeten

Stop-Mobbing

Fir géint schwiereg an dréngend Fäll vu Mobbing ënnert de Kanner an der Grondschoul unzegoen, huet de Ministère 2013 d’Taskforce „Stop-Mobbing“ gegrënnt. Si gräift ëmmer dann an, wann den Titulaire vun der Klass si ëm Hëllef freet.

Gewaltpreventioun

Zënter dem Schouljoer 1999/2000 gëtt et eng „Peer-Mediation im Schulalltag, déi Konflikter an de Lycéeën op eng aner Manéier ugeet. De Projet gëtt vum Ministère an dem Service national de la jeunesse koordinéiert.

Suchtpreventioun

Fir Ofhängegkeeten zevirzekommen ginn eng ganz Rei vun Aktivitéiten an de Grondschoulen an de Lycéeën duerchgefouert (ExtraTour Sucht-aktiv, Limitiert?!, ...auf Zack, d’DVD an de pedagogeschen Dossier ëm d’Theaterstéck „Nach ëmmer allc%ol“ asw.). Zil ass,

 • de jonke Leit hir Perséinlechkeet ze stäerken,
 • de Schüler verständlech an hirem Alter ugepassten Informatiounen iwwer psychoaktiv Substanzen ze liwweren;
 • de Jugendlechen den Ënnerscheed kloermaachen tëschent enger Sucht an dem simple Genoss a se iwwer legal an illegal psychoaktiv Substanzen opzeklären.

AIDS-Preventioun

Informatiounskampagnen (didaktescht Material, Theater asw.) ginn zesumme mam Lëtzebuerger Roude Kräiz (Aidsberodung) a Médecins sans Frontières organiséiert.

Emotional a sexuell Bildung

Eng ministeriell Grupp (Gesondheets-, Familljen- an Integratiounsministère, Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend, Ministère fir Chancëgläichheet) schafft zesumme mam Planning Familial an der Asbl 4motion eng Strategie fir d’Promotioun vun der emotionaler a sexueller Gesondheet aus.

Aktualiséiert