Fach Liewen a Gesellschaft

Zënter dem Schouljoer 2016-2017 ersetzt de Cours „Liewen a Gesellschaft“ (Vie et société) d’Fächer Relioun a Morale an alle Klasse vum Enseignement secondaire classique a secondaire général, inklusiv de Classes préparatoires. Zënter dem Schouljoer 2017-2018 gëllt dat Nämmlecht fir d’Grondschoul.

D’Zil vum Cours ass, déi Jonk dozou ze bréngen, dat, wat hiert Liewen ausmécht, an hir Sich nom Sënn mat de grousse Froe vun der Mënschheet an der Gesellschaft iwwereneenzebréngen. Andeems sech am Cours mat den Äntwerte beschäftegt gëtt, déi déi verschidde philosophesch an ethesch Stréimungen an déi grouss reliéis a kulturell Traditiounen souwéi d’Wëssenschaft an d’Literatur ginn, entwéckelt de Schüler eegen Denkusätz, schaaft sech seng eegen Orientéierungspunkten, léiert, déi vun deenen aneren ze respektéieren, an entwéckelt eng kritesch Denkweis.

Am Cours „Liewen a Gesellschaft“ gi sechs grouss Léierfelder behandelt, déi wichteg fir d’Zesummeliewe sinn: 1. Ech; 2. Ech an déi aner; 3. Liewensweisen, Welt a Gesellschaft; 4. Mënsch, Natur an Technik; 5. Kultur a Kommunikatioun; 6. Déi grouss Froe vum Liewen. Fir all Klass sinn Themefelder virginn, déi dem Alter an de Froe vun de Kanner ugepasst sinn.

Aktualiséiert