Auslännech Kanner an der Grondschoul

Kanner vu véier bis fënnef Joer, déi nei an d’Land koumen, ginn an den Zykel 1 integréiert, wou se Lëtzebuergesch léieren. Kanner tëscht sechs an eelef Joer ginn an eng Reegelklass integréiert (Zyklen 2 bis 4), jee no Alter, Schoulbildung (heifir zielen d’Zensure vum Ursprongsland) a Resultater vun den Evaluatiounstester an der Mathematik an an hirer Mammesprooch. Hei léieren si Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch a ginn an de Cours d’accueil.

Cours d’accueil

D’Gemenge bidde Cours d‘appuien (bei schoulesche Schwieregkeeten) a Cours d’accueilen (fir Kanner, déi nei an d’Land kommen) un. D’Sprooch, an där de Cours d’accueil enseignéiert gëtt, esou wéi d’Reiefolleg, an där d’Kand an deem Cours déi verschidde Sprooche léiert, hänke vu verschiddene Facteuren of: dem Alter vum Kand bei senger Arrivée, de jeeweilege Sproochkenntnesser, de Sproochen, déi d’Eltere schwätzen, an de Rapport vun der Mammesprooch zur 1. Sprooch, déi d‘Kand léiert.

Ufanks beschränkt den Unterrecht sech op eng Sprooch (Franséisch oder Däitsch). Prinzipiell gëtt fir d’éischt déi Sprooch enseignéiert, déi der Mammesprooch vum Kand am noosten ass. Sou kann d’Kand sou séier wéi méiglech mat sengem Ëmfeld kommunizéieren.

Spéiderhi kréien d’Kanner ënner zéng Joer intensiv Sproochecoursen an enger zweeter Friemsprooch. Sou kann d’Kand am Unterrecht an der Reegelklass nokommen. Fir Kanner, déi bei der Arrivée méi wéi zéng Joer hunn, ass et schwéier, sech vum Cycle 4 un déi néideg Däitsch a Franséischkenntnesser unzëeegnen; de Schwéierpunkt gëtt bei hinnen op d’Franséischt geluecht.

Cours intégrés en langue portugaise

 

Integréiert Coursë si Coursen an der portugisescher Mammesprooch an Deel vum Stonneplang.

 

Dës Coursen erméigleche Kanner aus portugiseschsproochege Famillen e bessert Verständnes an de Fächer Éveil et sciences. Zil ass, de Kontakt mat der Kultur vun hirem Land oprechtzeerhalen an hir Portugiseschkenntnesser ze festegen. Naturwëssenschaften, Geschicht a Geografie ginn zweemol an der Woch op Portugisesch ënnerriicht an entspriechen dem offzielle Léierplang.

 

Et ginn och parallel Coursen, déi baussent de reguläre Schoulstonne stattfannen. Dës gi vum Service de l’enseignement du portugais vun der portugisescher Ambassade organiséiert.

 

 

Projet « Assistent fir Portugisesch am Zykel 1 »

Am Kader vum Kulturofkommes tëschent Lëtzebuerg a Portugal leeft de Projet „Assistent fir Portugisesch am Zykel 1“ (assistant de langue portugaise au cycle 1) an néng lëtzebuergesche Schoulen. De Projet ass op eng kommunikativ Methodik opgebaut a berücksichtegt déi jeeweileg Sproochkenntnesser vun de Kanner. Zil ass, souwuel d’Mammesprooch wéi och d’Lëtzebuerger Sprooch ze fërderen. Vun 2015 bis 2017 gouf de Projet vun der Universitéit Lëtzebuerg begleet (Institut de recherche sur le multilinguisme).

Interkulturell Bildung a Sproochesensibiliséierung

Fir d’Kontakter an den Dialog ze fërderen, bitt den Zenter IKL (Interkulturell) pedagogesch Projeten un.

Dem Léierpersonal gëtt recommandéiert, Aktivitéite fir d’Sproochesensibiliséierung fir all d’Kanner an enger Klass ze organiséieren. Heibäi kënnen se d’Broschür Ouverture aux langues à l'école zu Rot zéien.

Zil vun den Aktivitéiten ass,

  • de Virwëtz vun de Kanner ze stëppelen, andeems een se op Änlechkeeten an Ënnerscheeder tëscht de Sproochen opmierksam mécht
  • hir Fäegkeeten, Sproochen ze analyséieren an driwwer nozedenken, ze fërderen
  • d’Kanner ze motivéieren, Sproochen ze léieren
  • eng positiv Haltung vis-à-vis vun der sproochlecher a kultureller Diversitéit bei de Kanner ze erreechen.

De Projet „Sac d’histoires“ (Sak voller Geschichten) soll d’Liesen an déi gemeinsam Aktivitéiten ëm d’Bicher an d’Geschichte bannent der Famill fërderen. De „Sak voller Geschichten“ gëtt an der Schoul „gefëllt“ an d’Kanner huelen en da mat heem. Am Sak ass e Kannerbuch mat enger Iwwersetzung an der jeeweileger Mammesprooch, en Audio-CD, op där d’Geschicht an deene Sprooche virgelies gëtt, déi an der Klass am heefegste sinn, an e puer Erklärunge fir d’Elteren.

Aktualiséiert