Den Observatoire national de la qualité scolaire

D’Aufgabe vum Observatoire national de la qualité scolaire bestinn doran, d’Qualitéit vum Enseignement am Bildungswiesen ze evaluéieren an ze iwwerwaachen. Et ass eng onofhängeg Struktur, déi als Expert eng objektiv Beuerteelung vum Zoustand vum Schoulsystem gëtt. Den Observatoire evaluéiert op eng systemesch Aart a Weis d’Qualitéit vum Bildungssystem an d’Ëmsetzung vun de bildungspolitesche Moossnamen. En evaluéiert also net déi individuell Aarbecht vun den Enseignanten, mee d’Organisatioun an de Fonctionnement vun de Schoulen, de Lycéeën an de Servicer vum Ministère, dee fir den Enseignement zoustänneg ass.

Aacht Observateuren

Den Observatoire setzt sech aus aacht Observateuren zesummen, déi aus der Fonction publique oder dem Privatsektor kommen. Hir Feststellungen a Recommandatiounen entstinn aus enger komplett onofhängeger Aarbechtsweis eraus.

Fir hir Missiounen ze erfëllen, analyséieren d’Observateuren d’Studien an d’Resultater vun den nationalen Evaluatiounen an déi international Studien iwwer Lëtzebuerg. Den Observatoire gëtt dobäi vu wëssenschaftlechen Experten, Forschungsinstituter an Universitéiten ënnerstëtzt (Université du Luxembourg, LUCET – Luxembourg Centre for Educational Testing, SCRIPT – Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques …).

Abezéie vun allen Akteuren aus dem Bildungswiesen

An de Schoule schwätzen d’Observateure mam Direkter, dem Schoulcomité resp. dem Conseil d’éducation oder anere Vertrieder vum Personal an och mat anere Membere vun der Schoulgemeinschaft. Si beroden sech mam Direkter a kommen a Coursen oder observéiere Léiersituatiounen, déi déi pedagogesch Praxis vun der Schoul illustréieren.

D’Observateure kënnen sech och mat den nationalen Elteren-, Schüler-, Studenten-, Enseignants- a Gemengevertrieder an de Beruffskummere gesinn.

Ëffentlech Rapporten

Den Observatoire schreift all Joer en Aktivitéitsrapport, op d’mannst een themespezifesche Rapport iwwer ee Problemberäich an all dräi Joer en nationale Rapport iwwer de Schoulsystem, mat Feststellungen a Recommandatiounen.

Dës Rapporte ginn der Regierung an der Chamber ënnerbreet an um Site vum Ministère, dee fir d’Educatioun zoustänneg ass, publizéiert.

Aktualiséiert