Conseil supérieur de l’Éducation nationale (CSEN)

De Conseil supérieur de l’Éducation nationale (CSEN) ass e Berodungsgremium, deen sech op Ufro vum Minister oder op eegen Initiativ zu alle Froen, déi mat dem nationale Bildungssystem ze dinn hunn, a virun allem zu de grousse Linne vum Bildungssystem äussert. E setzt sech aus 36 Memberen zesummen, an zwar de Vertrieder vun den Elteren, Schüler a Studenten, dem Léierpersonal, den Autoritéiten, déi mat der Schoul ze dinn hunn (Collège des directeurs de l’enseignement fondamental, Collèges des directeurs de l’enseignement secondaire, Gemengen, unerkannte Reliounen asw.), Vertrieder aus der Wirtschaft, dem sozialen a kulturelle Beräich a vun den Associatiounen.

Aktualiséiert