Grondschoul

An der Grondschoul kann Äert Kand vun diversen Hëllefsmoossname profitéieren, wann et e spezifesche Fërderbedarf oder Schwieregkeeten huet, den normale Rhythmus vum Unterrecht ze suivéieren. Dës Hëllefsmoossname ginn u seng individuell Besoinen a seng Léierschwieregkeeten ugepasst. Esou kann et dann, esou wäit ewéi méiglech, wéi seng Schoulkomeroden um regulären Unterrecht deelhuelen.

Wéi eng Méiglechkeete ginn et, fir Ärem Kand ze hëllefen?

Et gi verschidden Ënnerstëtzungsmoossname fir Schüler mat spezifeschem Fërderbedarf:

 • Den Enseignant (titulaire de classe) kann den Unterrecht an Zesummenaarbecht mat der pedagogescher Ekipp vun der Schoul upassen.
 • De Schüler kann zäitweileg fir eenzel Fächer an eng aner wéi seng normal Klass gesat ginn.
 • All normale Léierzyklus vun 2 Joer kann op 3 Joer ausgeluecht ginn.
 • Räsonabel Ënnerstëtzungsmoossname (aménagements raisonnables) kënne geholl ginn, fir d'Léier- an d'Evaluatiounsmodalitéiten un déi spezifesch Besoine vum Schüler unzepassen. Dës erméiglechen dem Schüler sech d'Matière méi einfach unzëeegenen a besser Resultater an de Prüfungen ze kréien.
 • Speziellt ausgebilt Fachpersonal kann entweeder am Unterrecht oder ausserhalb dovun eng spezialiséiert ambulant Betreiung an der Schoul wärend de Schoulzäiten ubidden. Dëst Personal schafft an enker Zesummenaarbecht mat den Enseignanten a mat der ganzer pedagogescher Ekipp.

Zousätzlech zu dësen Ënnerstëtzungsmoossnamen an der Schoul ginn et och nach Moossnamen op nationalem Niveau. Et gi beispillsweis spezifesch Léieratelieren, Fërderschoulen a Form vu Kompetenzzenteren oder spezialiséiert Bildungsstrukturen am Ausland.

Wie kann Äert Kand betreien?

Wann Dir als Eltere vun engem Schüler mat spezifeschem Fërderbedarf (EBS) Froen zu sengem Wuelbefannen a senge schoulesche Fortschrëtter hutt, kënnt Dir Iech direkt un den Enseignant vun der Klass oder un d'pedagogesch Ekipp vum Zyklus vun Ärem Kand wenden.

Dës Persoune kënnen Iech u spezialiséiert Fachpersonal weiderleeden, dat op verschidden Niveauen intervenéiert.

 • D'Enseignantë fir Schüler mat spezifesche Besoinen (instituteurs spécialisés dans la prise en charge des élèves à besoins spécifiques - I-EBS) ginn direkt de Grondschoulen zougewisen. Si sinn déi éischt Uspriechpartner tëschent dem betraffene Schüler, den Elteren, dem Enseignant vun der Klass an deenen anere Membere vun der pedagogescher Ekipp. Si ënnerstëtzen de Schüler direkt am Unterrecht a schaffen enk mat de Membere vun der ESEB (cf. hei ënnendrënner) an der Inklusiounskommissioun zesummen.
 • A jiddwerenger vun de fofzéng Grondschouldirektiounen ass eng Ekipp fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat spezifesche Besoinen (équipe de soutien des élèves à besoins spécifiques - ESEB). D'Membere vun der ESEB beroden d'Enseignanten a kënne selwer eng ambulant Betreiung a Form vun enger Ënnerstëtzung am Unterrecht assuréieren. Si kënnen eng éischt Analys an Zesummenaarbecht mat de betraffenen Enseignantë maachen an d’Betreiung vun de Schüler iwwerhuelen, wann d’Schoul dës net selwer adequat assuréiere kann. Si këmmeren sech ëm d'Ëmsetzung vum personaliséierte Betreiungsplang, dee vun der Inklusiounskommissioun (cf. hei ënnendrënner) ausgeschafft gëtt.
 • An all Grondschouldirektioun gëtt et eng Inklusiounskommissioun (Commission d’inclusion – CI). Hir Aufgab ass et, déi fir d’Kand néideg Betreiung unhand vun engem individualiséierte Betreiungsplang ze definéieren. D'Eltere mussen deem individualiséierte Betreiungsplang zoustëmmen. D'Inklusiounskommissioun kann och räsonabel Amenagementer geneemegen.
 • D'Inklusiounskommissioun kann och d'Elteren dobäi ënnerstëtzen, wann si sech un déi national Inklusiounskommissioun (Commission nationale d’inclusion - CNI) riichte wëllen, fir eng méi spezialiséiert Betreiung vum Schüler unzefroen. D'Eltere kënnen sech och direkt un déi national Inklusiounskommissioun (CNI) wenden.
U wie kënnt Dir Iech riichten?
 • un den Enseignant vun der Klass vun Ärem Kand;
 • un de speziell ausgebilten Enseignant fir Schüler mat spezifesche Besoinen (I-EBS) vun der Schoul mat Hëllef vum Enseignant vun der Klass
 • un d'Ekipp fir d’Ënnerstëtzung vu Kanner mat mat spezifesche Besoinen (ESEB): went Iech un d'Grondschouldirektioun
 • un d'Inklusiounskommissioun (CI): went Iech un d'Grondschouldirektioun

Dernière mise à jour