contacts

Kontakter

Grondschoul

  • I-EBS (speziell ausgebilten Enseignant fir Schüler mat spezifesche Besoinen): went Iech un den Enseignant (titulaire) vun der Klass
  • CI (Inklusiounskommissioun): went Iech un d'Grondschouldirektioun
  • ESEB (Ekipp fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat spezifesche Besoinen): went Iech un d'Grondschouldirektioun

Grondschouldirektiounen (Annuaire)

Enseignement Secondaire

  • CIS (schoulesch Inklusiounskommissioun):  went Iech un d'Lycéesdirektioun
  • ESEB (Ekipp fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat spezifesche Besoinen): went Iech un d'Lycéesdirektioun
  • SePAS (Annuaire) (Service psycho-social et d’accompagnement scolaires): went Iech un d'Lycéesdirektioun
  • CAR (Kommissioun fir räsonabel Amenagementer): went Iech un d'Lycéesdirektioun

Lycéesdirektiounen (Annuaire)

Kompetenzzenteren

  • CNI (Annuaire) (national Inklusiounskommissioun)
  • CI (Inklusiounskommissioun) : à went Iech un den Enseignant vun der Klass oder d'Grondschouldirektioun
  • CIS (schoulesch Inklusiounskommissioun) : went Iech un de Regent vun der Klass oder un d'Lycéesdirektioun  

Kompetenzzenteren (Annuaire)  

Dernière mise à jour