contacts

Kontakter

Grondschoul

  • I-EBS (speziell ausgebilten Enseignant fir Schüler mat spezifesche Besoinen): went Iech un den Enseignant vun der Klass
  • CI (Inklusiounskommissioun): went Iech un d'Grondschouldirektioun
  • ESEB (Ekipp fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat spezifesche Besoinen): went Iech un d'Grondschouldirektioun

Enseignement Secondaire

  • Lycéesdirektiounen (Annuaire)
  • CIS (schoulesch Inklusiounskommissioun):  went Iech un d'Lycéesdirektioun
  • ESEB (Ekipp fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat spezifesche Besoinen): went Iech un d'Lycéesdirektioun
  • SePAS (Annuaire) (Service psycho-social et d’accompagnement scolaires): went Iech un d'Lycéesdirektioun
  • CAR (Kommissioun fir räsonabel Amenagementer): went Iech un d'Lycéesdirektioun

Kompetenzzenteren

Dernière mise à jour