Agence pour la transition vers une vie autonome (ATVA)

En autonoomt Beruffsliewen

D’Agence pour la transition vers une vie autonome (ATVA) gehéiert, nieft den aacht psychopedagogesche Kompetenzzentren, zu engem Netz fir d’Fërderung vun der schoulescher Inklusioun, dat vum Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend en place gesat gouf. D’ATVA fungéiert als Vermëttler tëschent de Kompetenzzentren, de Schoulen an dem reguläre geschützten Aarbechtsmaart.

D’Agentur schafft mat enger multidisziplinärer Ekipp aus Erzéier a psychosoziale Fachkräften zesummen, fir jonke Leit mat besonneschem Fërderbedarf, déi vun engem Kompetenzzentrum begleet ginn, op Wonsch déi berufflech Inklusioun méi einfach ze maachen.

Zilgrupp

D’Agentur intervenéiert bei

  • jonke Leit mat spezifesche Besoinen an hirem familiären Ëmfeld
  • psychopedagogesche Kompetenzzentren
  • Schoulen
  • Betriber, Employeuren a Chambres professionnelles

Aufgaben

Individuell Begleedung

D’ATVA bitt eng individuell Betreiung a Begleedung fir jonk Leit mat spezifesche Besoinen op hirem Wee an d’Beruffsliewen un. Si informéiert iwwer déi verschidde Méiglechkeeten an d’Offeren, déi et gëtt, an hëlleft dem Betreffende bei der Opstellung vu sengem Liewensplang, deen en autonoomt Liewen als Zil virgesäit.

Vernetzung

Fir hir Aufgaben erfëllen ze kënnen, setzt sech d’ATVA duerfir an, déi verschidde Kompetenzzentren, Schoulen, Aarbechtsvermëttlungsplazen, Beruffskummeren, Sozialservicer an aner betraffen Akteuren enaner méi no ze bréngen an ze vernetzen.

Berodung an Ausbildung

D’ATVA hëlleft net nëmme bei der Identifizéierung vun adequate Stagen oder Léierplazen, si ënnerstëtzt jonk Leit mat besonneschem Fërderbedarf dobäi, erëm hannescht an d’Schoul ze goen an eng berufflech Qualifikatioun ofzeschléissen. Si dréit och de Formatiounsbesoine vun den Akteuren op der Plaz Rechnung a sensibiliséiert d’Akteuren um Aarbechtsmaart fir de Prinzip vun der Inklusioun vu jonke Leit mat spezifesche Besoinen.

Kontakt

Postadress:

L–2926 Luxembourg

Adress:

38, rue Phillipe II

L-2340 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-65170

info@cc-atva.lu

Dernière mise à jour