Centre de Logopédie (CL)

Fir wien ass de CL geduecht?

De Centre de Logopédie (CL) adresséiert sech u Kanner a Jugendlecher mat Schwieregkeete beim Schwätzen oder beim Léiere vun der Sprooch an/oder mat enger auditiver Beanträchtegung, déi vill méi Problemer hunn, Schwätzen ze léiere wéi de Gros vun de gläichaltrege Schüler a Jugendlechen.

D’Betreiung vu Kanner mat enger auditiver Beanträchtegung fänkt bei deene ganz Klengen un an dauert bis zur berufflecher Integratioun vun deem Betraffenen. Kanner a Jugendlecher mat Problemer mat der Sprooch a beim Schwätze gi vum Cycle 1 bis zum Sekundarofschloss begleet.

D’Beherrschung vun der Sprooch ass e wichtegt Grondelement fir d’Perséinlechkeetsentwécklung vum Kand, fir seng Reussite an der Schoul, fir eng sozial Integratioun a spéider fir eng gegléckte berufflech Integratioun.

Duerfir ass et wichteg, Problemer mat der Sprooch a mam Schwätzen esou wéi auditiv Beanträchtegungen, déi dacks Hand an Hand ginn, esou fréi wéi méiglech ze erkennen a Fërdermoossnamen ze ergräifen. Zu Lëtzebuerg gëtt e systematesche Screening vu Problemer mat der Sprooch a mam Schwätzen an alle Klasse vum Cycle 1 vun der Grondschoul duerchgeféiert.

Wéi schafft de CL?

De CL bitt Kanner mat Problemer beim Schwätzen oder der Sprooch allgemeng an/oder enger auditiver Beanträchtegung en Zougang zur Sprooch (geschwate Sprooch oder Gebäerdespooch), woubäi eng harmonesch physesch a psychesch Entwécklung am A behale gëtt. Haaptzil ass d’Inklusioun oder d’Reintegratioun vum Kand an d’Grondschoul vu senger Gemeng oder e Lycée a senger Ëmgéigend.

Am Hibléck op déi schoulesch Ufuerderungen ass eng zäitlech begrenzt, spezialiséiert Betreiung a ville Fäll noutwenneg, entweeder ambulant oder awer Vollzäit an enger regionaler Grupp oder an enger Klass vum CL. Eng sonderpedagogesch Fërderung iwwer een oder e puer Joer, eng intensiv Rehabilitatioun an Therapie kënnen déi auditiv a kommunikativ Kompetenze vum Schüler signifikant verbesseren, esou datt e sech déi noutwenneg Grondlage fir seng Integratioun erschaffe kann.

Den Unterricht, déi auditiv-verbal Erzéiung, d’Rehabilitatioun an d’Therapië sinn ausgeriicht op Aktioun, Erfarung, Reflexioun, Partizipatioun an Dialog a geschwater Sprooch oder Gebäerdesprooch. Déi benotzte Methode stäipe sech op international wëssenschaftlech Konzepter an erlaben domat eng aktiv Preventioun vun enger Dyslexie, Dysorthographie an Dyskalkulie.

Fir dës Offer ze assuréieren, ass de CL a verschiddene Beräicher aktiv, jee no de Besoine vum Schüler:

 • systematesche Screening vu Problemer beim Schwätzen an an der Sprooch (Cycle 1)
 • Berodung vun den Elteren
 • eng Differenzialdiagnostik (Identifizéierung vun der Stéierung) an eng multiprofessionell therapeutesch Diagnos (Bestëmmung vun de gëeegente Fërdermoossnamen) am CL
 • pedagogesch Audiologie (Prevention, Evaluéierung a Rehabilitatioun vun auditive Beanträchtegunge beim Kand)
 • eng Rehabilitatioun vun de sproochleche Fäegkeeten an eng auditiv-verbal Educatioun (ambulant an Eenzel- oder Gruppesitzungen) fir Kanner mat enger sproochlecher Beanträchtegung an/oder enger auditiver Beanträchtegung
 • spezialiséiert Klassen (Cycle 1 bis 4) fir Kanner mat enger sproochlecher an/oder enger auditiver Beanträchtegung
 • Unterricht a Gebäerdesprooch fir Kanner mat enger auditiver Beanträchtegung
 • Fërderklassen am Lycée (ënnescht Klassen)
 • psychologesch a sozial Betreiung
 • Rhythmikcoursen
 • Musektherapie
 • Psychomotorik- an Therapiesitzungen um Airtramp
 • Weiderbildunge fir Enseignanten
 • Informatiouns- an Austauschowenter fir Elteren

All CL-Unitéit (ausser der Administratioun) besteet aus enger Sektioun „déficiences auditives“ (auditiv Beanträchtegungen) an enger Sektioun „troubles du langage et de la parole“ (Beanträchtegungen an der Sprooch a beim Schwätzen).

D’Unitéit fir Fërderunterricht (unité d’enseignement spécialisé) geréiert d’Klassen an d’Gruppen. Déi meescht Klasse sinn am Haaptgebai zu Stroossen ënnerbruecht, e puer sinn a Grondschoulen a Lycéeën integréiert.

D’Gruppe vun de Cyclen 1 – 4 wéi och vum Lycée ginn op regionalem Plang vun Enseignantë mat enger Spezialiséierung an der Logopedie betreit; si ginn hirersäits vu Logopeden ënnerstëtzt.

D’Unitéit fir Diagnostik, Berodung a Suivi (unité de diagnostic, de conseil et de suivi) këmmert sech ëm:

 • de systematesche Screening an d’Agangsdiagnostik zesumme mat den Elteren an den Enseignantë vun der Grondschoul
 • d’Diagnos- an Orientéierungsgruppen: eng multidisziplinär Ekipp observéiert zwou Woche laang eng kleng Grupp vu Kanner, fir eng Differenzial- an eng Fërderdiagnostik opzestellen an eng Bilanz am Hibléck op d’Orientéierung ze zéien
 • d’Berodung vun den Elteren an den Enseignantë vun de Grondschoulen a Lycéeën

Zu den Aktivitéite vun der Unitéit fir Rehabilitatioun an Therapie (unité de rééducation et de thérapie) gehéieren Interventiounen an der Psychomotorik, Ergotherapie a Musektherapie wéi och vun de Logopeden a Gebäerdesproochdolmetscher.

Wie schafft am CL?

D’Aufgabe vum CL gi vun enger multiprofessioneller Ekipp aus ë. a. Enseignantë mat enger Spezialiséierung an der Logopedie, Enseignanten, Educateuren, Orthophonisten, Pedagogen, Psychologen, Assistant-sociallen, Gebäerdendolmetscher, Psychomotoriker an Ergotherapeuten assuréiert, déi mat de pedagogeschen Ekippe vun de Schoulen an den Direktioune vun de Grondschoulen zesummeschaffen.

Et gëtt meeschtens an der Ekipp geschafft. D’Experten aus de verschiddene Beräicher stëmme sech reegelméisseg of. D’Zesummefaasse vun deene verschiddene Standpunkter stellt e grousse Virdeel duer, wann et ëm d’Ëmsetzung vun engem effizienten individuelle Léier- a Rehabilitatiounsplang geet.

Dernière mise à jour