Centre pour enfants et jeunes à haut potentiel (CEJHP)

Fir wien ass de CEJHP geduecht?

Vun enger Héichbegabung schwätzt een, wann e Kand d’Potenzial huet, an engem oder och méi Beräicher däitlech besser Leeschtungen ze erbrénge wéi den Duerchschnëtt vu sengen Alterskomeroden.

International definéiert sech Héichbegabung am Weesentlechen iwwer den Intelligenzquotient (IQ). Vun Héichbegabung schwätzt een am Allgemenge bei engem IQ vun op d’mannst 130.

D’Aufgab vum Centre pour enfants et jeunes à haut potentiel (CEJHP), dee per Gesetz den 20. Juli 2018 gegrënnt gouf, ass et, déi betraffe Kanner a Jugendlech an der Entwécklung vun hirer Perséinlechkeet ze ënnerstëtzen an hiert Potenzial op schouleschem Plang beschtméiglech ze fërderen.

De CEJHP adresséiert sech un d’Eltere vun deene betraffene Kanner a Jugendlechen an un d’Fachleit aus dem Bildungswiesen.

Wéi schafft de CEJHP?

De CEJHP stellt senge Schüler verschidden Offeren zur Verfügung, déi un hir individuell Besoinen adaptéiert sinn:

 • Fachdiagnostik
 • Opsetze vun engem Bildungsplang fir d’Fërderung vun der Héichbegabung
 • Upassung vun der Dauer vum schoulesche Parcours
 • Upassung vun de pedagogeschen an didaktesche Praktiken am Unterricht
 • Pull-out-Offer (zousätzlech Léierméiglechkeete baussent der Klass)
 • individuell Betreiung duerch den Enseignant fir d’Fërderung vun der Héichbegabung (ER-VHP)
 • individuell Betreiung oder Betreiung an der Grupp, wann néideg, duerch de Psycholog, Pedagog oder Psychomotoriker
 • Austauschplattform fir d’Schüler

De CEJHP bitt den Elteren:

 • Informatioun a Sensibiliséierung
 • Berodung an Orientéierung
 • eng Austauschplattform

De Fachleit aus der Educatioun bitt de CEJHP:

 • Informatioun a Sensibiliséierung
 • Berodung a Recommandatiounen
 • Begleedung a Coaching
 • Formatiounen
 • eng Austauschplattform

De CEJHP stellt deene Betraffenen an allen Interesséierten en Dokumentatiounszentrum zur Verfügung.

Wie schafft am CEJHP?

D’Ekipp vum CEJHP setzt sech zesummen aus:

 • der Direktioun
 • Enseignantë fir d’Fërderung vun der Héichbegabung (ER-VHP) an der Grondschoul an dem Lycée
 • Psychologen
 • Pedagogen
 • Psychomotoriker
 • administrativem Personal

Dernière mise à jour