Centre pour le développement intellectuel (CDI)

De Centre pour le développement intellectuel (CDI) huet d’Aufgabe vun de Centres d’éducation différenciée iwwerholl.

Fir wien ass de CDI geduecht?

Et gëtt vill Ursaache fir eng intellektuell Beanträchtegung – oder Stéierungen an der intellektueller Entwécklung: Chromosomenanomalien, geneetesch Krankheeten, neurologesch Problemer, Accidenter … Wat och ëmmer d’Ursaach ass, déi Betraffe musse fir de Rescht vun hirem Liewe mat dëser intellektueller Beanträchtegung zuwee kommen. Et ka sinn, datt se Begleedung an Ënnerstëtzung brauchen, fir hir Autonomie, hir sozial Interaktiounen an hir individuell Fäegkeeten ze entwéckelen.

De Centre pour le développement intellectuel (CDI) betreit Kanner a Jugendlecher mat enger intellektueller Beanträchtegung. Dës charakteriséiert sech duerch

 • eng Beanträchtegung vun den intellektuelle Funktiounen, déi sech an der Sprooch, beim Liesen, beim Ëmgang mat Zuelen, beim Verstoe vu Reegelen, der Autonomie bei der Kierperfleeg … kann äusseren,
 • eng Beeanträchtegung vun den adaptive Funktioune bei alldeeglechen Aktivitéiten (Kommunikatioun, sozial Partizipatioun, Onofhängegkeet asw.).

D’Diagnos vun enger intellektueller Beanträchtegung stäipt sech souwuel op eng klinesch Evaluatioun wéi och standardiséiert Tester.

Wéi schafft de CDI?

Déi psychopedagogesch Approche vum CDI baséiert op enger individueller Betreiung vun de betraffene Kanner a Jugendlechen; dozou gehéiert ë. a. eng Fachdiagnos, d’Erzéiung an d’schoulesch Bildung, d’Qualifikatioun an, falls néideg, eng Rehabilitatioun an de Suivi.

Op Basis vun engem Léierplang fir d’Grondschoul resp. de Lycéesprogrammer gëtt fir all Schüler e perséinleche Plang zesummegestallt, dee seng Intressien, Kompetenzen a spezifesch Besoine berücksichtegt.

D’Didaktik an d’Methode sinn anerer wéi déi vum reguläre Schoulunterricht: fir Schüler mat enger intellektueller Beanträchtegung ass et wichteg, de Léierprozess a konkreet Kontexter anzebannen, déi zu hirer Liewensrealitéit gehéieren.

D’Unitéit fir den Enseignement (unité d’enseignement) vum CDI bitt deene Betraffenen ënnerschiddlech Bildungsméiglechkeeten.

Jee nodeems, wéi eng Besoine si hunn, kënnen 3 bis 16-järeg Schüler

 • an d’Grondschoul/de Lycée goen, wou se vu Fachleit ambulant ënnerstëtzt ginn,
 • an e gemëschten Unterricht goen, d. h. si gi mol an eng Klass vun der Grondschoul/vum Lycée, mol an eng Klass vum CDI,
 • an eng Klass vum CDI goen (si bleiwe weiderhin an hirer ursprünglecher Grondschoul/hirem Lycée ageschriwwen).

Bis zum Enn vun hirer Schoulflicht kënnen déi Jugendlech eng Ausbildung an eng Aféierung an dat praktescht Liewen am „Cycle professionnel et/ou occupationnel“ vum CDI maachen.

Zu den Aufgabe vun der Unitéit fir Diagnostik, Berodung a Suivi (unité de diagnostic, de conseil et de suivi) gehéieren:

 • d’Berodung an d’Betreiung vun de Kanner, de Jugendlechen an hiren Elteren, op Ufro
 • eng Fachdiagnos an d’Berodung, wat d’Schoul an d’Orientéierung vun de Kanner a Jugendleche betrëfft
 • d’Ënnerstëtzung an d’Betreiung vu Kanner, Jugendlechen an hire Familljen a schwierege Schoul- oder Familljesituatiounen
 • d’Erstelle vun de Bilans de transition fir Kanner a Jugendlecher vum CDI
 • d’Berodung vun de CDI-Mataarbechter (Intervisioun) an d’Begleedung vun den Ekippen op Ufro
 • d’Koordinatioun vun der regionaler Zesummenaarbecht (Reseau vun de verschiddene Kompetenzzentren, Unterrecht, Betreiungsstrukture fir Kanner asw.)
 • Coaching fir d’Fachpersonal an der Grondschoul an am Lycée

Zur Aarbecht vun de Membere vun der Unitéit fir Reeducatioun an Therapie (unité de rééducation et de thérapie) gehéiert et:

 • d’Akteure vun der formaler an non-formaler Bildung fir d’Besoine vun de Kanner a Jugendleche mat enger intellektueller Beanträchtegung ze sensibiliséieren
 • wärend der Diagnos de Fërderbedarf vun de Kanner a Jugendlechen ze identifizéieren a Fërderschwéierpunkte festzeleeën, an enker Zesummenaarbecht mat de Bedeelegten
 • all Joer e Behandlungsplang opzesetzen an enker Zesummenaarbecht mat de Betraffenen an d’Entwécklung vum Kand oder Jugendlechen ze evaluéieren
 • déi betraffe Kanner a Jugendlech ze betreien an ze behandelen an d’Behandlungstechniken un déi individuell Besoinen unzepassen
 • d’Enseignanten an d’psychosoziaalt a pedagogescht Personal ze berode bei der Betreiung vu Kanner a Jugendlechen a schwierege Liewenssituatiounen
 • sech a Kommissiounen ze mellen, bei Projeten oder internationalen an europäesche Programmer an bei der Entwécklung vu spezifeschem Material matzeschaffen, Stagiairen ze betreien an auszebilden

De CDI huet siwen Annexen am Land:

 • Bieles
 • Clierf
 • Déifferdeng
 • Iechternach/Rued-Sir
 • Lëtzebuerg
 • Réiser/Rëmeleng
 • Waarken

All Annex gëtt vun engem Chargé de direction geleet. Si kann aus enger oder e puer spezialiséierte Schoulen, Kohabitatiounsklassen an de reguläre Schoulen a regionale Büroe fir d’Diagnos, d’Berodung, de Suivi an d’Therapie bestoen.

Wie schafft am Zentrum?

Fir d’Aufgabe vum Centre pour le développement intellectuel ass eng multidisziplinär Ekipp aus ë. a. spezialiséierte Pedagogen, Enseignanten, Educateur-graduéen, Educateuren, Infirmieren, Logopeden, Reedukateuren, Ergotherapeuten, Pedagogen, Psychologen, Assistant-sociallen zoustänneg.

Verwaltungs- an technesch Ekippe këmmere sech ëm de funktionale Betrib.

Bespriechungen tëschent de verschiddenen Experte garantéieren eng effizient Betreiung zugonschte vun de Kanner a Jugendleche mat besonneschem Fërderbedarf.

Spezialisten an der Pedopsychiatrie an der funktionaler Rehabilitatioun schaffe reegelméisseg mam CDI zesummen.

Dernière mise à jour