Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa (CDA)

Fir wien ass de CDA geduecht?

Wärend hirem schoulesche Parcours kann et bei Kanner a Jugendlechen ëmmer erëm zu Problemer am Léierprozess kommen. Bleiwen dës Problemer awer bestoen a féiere si dozou, datt de Schüler d’Schoul net packt, sou kann een dovun ausgoen, datt et duerfir Grënn gëtt, déi vill méi déif leien.

De Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa (CDA) adresséiert sech un éischter Linn un d’Schüler aus der Grondschoul, déi Lies-, Schreif- oder Recheschwieregkeeten oder eng domat verbonne Beanträchtegung hunn, wéi zum Beispill en Opmierksamkeetsdefizit (mat oder ouni Hyperaktivitéit).

Eng speziell, individualiséiert Betreiung gëtt fir Schüler ugebueden, bei deenen d’Fërdermoossnamen op lokalem Plang (Schoul) a regionalem Plang (Regionaldirektioun) net zu de gewënschte Resultater geféiert hunn.

Zënter dem Schouljoer 2019-2020 kënnen och Lycéesschüler vun de Servicer vum CDA profitéieren.

Wéi schafft de CDA?

D’Inklusioun vum Kand oder Jugendlechen huet Virrang. De CDA huet selwer keng Klassen am eigentleche Sënn; de Schüler geet weider an déi regulär Schoul.

D’Betreiung vun engem Schüler ass zäitlech begrenzt a kann eng individuell Rehabilitatioun, Gruppecoursen, eng Ënnerstëtzung vum Schüler sengem Ëmfeld asw. ëmfaassen.

D’Offer vum CDA ass als eng zousätzlech Ënnerstëtzung zur Offer op regionalem a lokalem Plang ze verstoen; eng Fachdiagnos, d. h. iwwer zousätzlech Evaluéierungstester, gëtt nëmme gemaach, wann et absolut noutwenneg ass.

An enker Zesummenaarbecht mat den Enseignanten an deenen aneren implizéierten Experte gëtt e Léierplang ausgeschafft, deen un déi perséinlech Besoine vum Kand oder Jugendlechen adaptéiert ass.

De Regent, d’pedagogesch Ekipp, den Enseignant fir Schüler mat spezifesche Besoinen (I-EBS) oder d’Membere vun der Ekipp fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat spezifesche Besoinen (ESEB) aus der Regioun schaffen enk mat de Kanner oder Jugendlechen zesummen, déi Schwieregkeete beim Léieren hunn. Fir de CDA ass duerfir d’Ausbildung, de Coaching an d’Sensibiliséierung vum Fachpersonal iwweraus wichteg. Op Ufro bitt de CDA eng perséinlech Berodung oder e Gruppecoaching an der Schoul oder a sengen eegene Raimlechkeeten un.

Den „Troisième Lieu“, de Ressourcen- an Dokumentatiounsberäich vum CDA, bitt den Interesséierten – Fachleit, Elteren, Studenten asw. – eng breet Palett u wëssenschaftleche Publikatiounen, didakteschem a pedagogeschem Material wéi och standardiséiert Tester (déi awer just de qualifizéierten an accreditéiere Membere vun engem sozialpedagogesche Beruff zur Verfügung stinn) un. Den „Troisième Lieu“ versteet sech och als Treffpunkt a Plattform fir den Austausch ënner Beruffskolleegen. Eng Berodung duerch en Expert vum CDA zu engem bestëmmten Theema kann am Viraus ugefrot ginn.

Wien ass fir d’Betreiung zoustänneg?

Fir eng optimal Betreiung sécherzestellen, schaffen Experten aus verschiddene Beruffer an interdisziplinären Ekippen zesummen, dorënner Psychologen, Pedagogen, Logopeden, Psychomotoriktherapeuten, Enseignanten asw.

Bei Bedarf gräift de CDA op d’Servicer vun engem oder e puer anere Kompetenzzentren zeréck.

Wou ass de CDA?

Dernière mise à jour