Kompetenzzenteren

D'psychopedagogesch Kompetenzzenteren (Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée - CC) si fir d’Betreiung vu Schüler mat spezifesche Besoine geduecht. Dës bidden eng spezialiséiert Betreiung zousätzlech zu der regulärer Grondschoul oder dem Lycée.

 

A wéi enge Beräicher intervenéieren d'Kompetenzzenteren?
Wéi eng Méiglechkeete ginn et, fir Ärem Kand ze hëllefen?

An de Kompetenzzenteren (CC) gi verschidden Ënnerstëtzungsmoossnamen ugebueden, fir dem Schüler seng Besoinen ze erfëllen:

  • Fachdiagnos: D'Kompetenzzentere maachen eng Fachdiagnos, fir dem Schüler seng spezifesch Besoine genee ze identifizéieren an d'Ëmsetzung vun den adaptéierte Moossnamen ze erméiglechen.
  • Berodung a Suivi: D'Kompetenzzentere beroden an ënnerstëtzen d'Elteren, d'pedagogesch Ekippe vun de Grondschoulen an de Lycéeën oder aner unerkannt Servicer an der Betreiung vu Schüler mat besonneschem Fërderbedarf.
  • Reeducatioun an Therapie: D'Kompetenzzentere bidde Reeducatiouns- an Therapiesseancen, déi un d'Besoine vun de Schüler ugepasst sinn.
  • Individualiséierte Fërderplang (Plan éducatif individualisé - PEI): Dat spezialiséiert Fachpersonal vun de Kompetenzzentere schafft fir all Schüler een individualiséierte Fërderplang aus. Esou gëtt de Studieplang, respektiv de reguläre Schoulprogramm un d'Fäegkeeten an déi spezifesch Besoine vum Schüler ugepasst.
  • Spezialiséiert ambulant Betreiung (ISA): Zousätzlech zu den Ënnerstëtzungsmoossnamen, déi an de Grondschoulen a Lycéeën ëmgesat ginn, betreit d'Fachpersonal vun de Kompetenzzenteren d'Schüler mat spezifesche Besoinen am Unterrecht, an enker Zesummenaarbecht mam Personal aus de Grondschoulen a Lycéeën.
  • Spezialiséiert Betreiung an enger Klass vun engem Kompetenzzentrum: Schüler mat spezifesche Besoine kënnen an eng Klass an engem Kompetenzzentrum goen, entweeder Vollzäit oder awer complementaire zu de Stonnen an enger regulärer Grondschoul- oder Lycéesklass. D'Klasse kënnen entweeder an enger vun den dezentraliséierten Annexe vun engem Kompetenzzentrum oder an enger Schoul oder engem Lycée a Form vu sougenannte Kohabitatiounsklassen organiséiert ginn;
  • Léieratelieren: Kompetenzzentere kënne Léieratelieren ubidden, déi spezifesch un d'Besoine vun de Schüler adaptéiert sinn. Dës Atelieren ergänzen de reguläre Schoulsystem a ginn entweeder an enger vun den dezentraliséierten Annexe vun engem Kompetenzzentrum, an enger Schoul, engem Lycée oder op enger anerer adaptéierter Plaz organiséiert.
U wie kënnt Dir Iech riichten?

Meeschtens riichte sech Elteren oder Schüler mat spezifesche Besoinen

  • an de Grondschoulen: un den Enseignant vun der Klass oder un déi speziell ausgebilten Enseignantë fir Schüler mat spezifesche Besoinen (I-EBS), déi de Schoulen zougewise sinn; un d'Ekippe fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat spezifesche Besoinen (ESEB) oder un d'Inklusiounskommissiounen (CI), déi un d'Grondschouldirektiounen (Annuaire) gebonne sinn;
  • an de Lycéeën: un de Regent vun der Klass, un d'Ekippe fir d’Ënnerstëtzung vu Schüler mat besonneschem Fërderbedarf (ESEB), un d'schoulesch Inklusiounskommissiounen (CIS) oder un de Service psycho-social et d’accompagnement scolaires (SePAS) (Annuaire).

Si kënnen sech och un d'Kompetenzzenteren (Annuaire) wenden, fir eng ausféierlech Berodung oder eng Fachdiagnos.

Mam Averständnes vun den Elteren oder de betraffene groussjärege Schüler kënnen d'Inklusiounskommissiounen (CI) an déi schoulesch Inklusiounskommissiounen (CIS) bei der nationaler Inklusiounskommissioun (CNI) (Annuaire) eng Ufro fir eng spezialiséiert Betreiung maachen. D'CNI beoptraagt dann een oder méi Kompetenzzenteren domat, eng Fachdiagnos ze maachen. Wann néideg proposéiert d'Kommissioun eng Fachbetreiung vum betraffene Schüler duerch een oder méi Kompetenzzenteren. Fir esou eng Betreiung ass d’Averständnes vun den Elteren oder dem groussjärege Schüler néideg.

 

Dernière mise à jour