Kanner a Jugendlecher mat spezifesche Besoinen

All Kand a Jugendlechen huet e Recht dorop, perséinlech begleet ze ginn, fir a senger Entwécklung ënnerstëtzt ze ginn a sech ganz entfalen ze kënnen.

D'Prioritéit vun der Lëtzebuerger Regierung ass et, d'Kanner a Jugendlecher mat spezifeschem Fërderbedarf an de "reguläre" Schoulsystem ze integréieren an hinnen den Zougang zu Betreiungsstrukturen a Jugendaktivitéiten ze garantéieren, wou ëmmer et méiglech a vun den Elteren erwënscht ass. Lëtzebuerg huet en héijen Integratiounstaux: Manner ewéi 1 % vun de Schoulkanner sinn an enger Fërderschoul.

E Kand oder Jugendleche mat spezifesche Besoinen (EBS) huet méi Schwieregkeeten, fir eppes ze léiere wéi déi meescht Kanner am selwechten Alter oder huet einfach besonnesch Schwächten oder Schwieregkeeten. Seng Betreiung kann net mat deene Mëttelen, déi dem Enseignant normalerweis zur Verfügung stinn, assuréiert ginn. Dës spezifesch Besoine kënnen ze dinn hu mat der Motorik vum Kand, mat visuellen oder sproochleche Problemer oder Problemer mam Gehéier, der kognitiver Entwécklung oder dem Verhalen.

Wann an der Schoul e Schüler spezifesch Besoinen an z. B. Schwieregkeeten huet, den normale Rhythmus vum Unterrecht ze suivéieren, kënnen divers Hëllefsmoossname proposéiert ginn. Dës Moossname ginn u seng individuell Besoinen a seng Léierschwieregkeeten ugepasst.

An de Crèchen a Maison-relaisen (Bildungs- a Betreiungsstrukturen) an am Kader vu Jugendaktivitéiten (Jugendhaiser, Vakanz- a Fräizäitaktivitéite fir Kanner a Jugendlecher) gëtt besonnesch Uecht op dee spezifesche Fërderbedarf vun de Kanner a Jugendleche gedoen.

D'Inklusioun vu Kanner a Jugendleche mat spezifesche Besoine kann a verschidde Beräicher stattfannen, z. B.:

  • Enseignement a Weiderbildung (Grondschoul, Lycée, Beruffsausbildung, Universitéit, Museksunterrecht, Erwuessenebildung);
  • Bildungs- a Betreiungsstrukturen (Crèchen oder Maison-relaisen);
  • Jugendaktivitéiten (Jugendhaiser, Vakanz- a Fräizäitaktivitéiten).

 

Dernière mise à jour