Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 1): Sprooch a Sproochen zu Lëtzebuerg

Themen
Grondschoul  - Sproochen
Date de parution
octobre 2018
Editeur
MENJE
ISBN
978-99959-1-235-2
C1 - Sprooch a Sproochen zu Lëtzebuerg 1
Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 1): Sprooch a Sproochen zu Lëtzebuerg
Langue : Lëtzebuergesch
Pdf - 9.76 Mb - 48 page(s)

Meng Sprooch(en), deng Sprooch(en), eis Sprooch(en): Sproochlech Bildung am éischte Cycle

Entwécklung vu mëndleche Kompetenzen am Lëtzebuergeschen, Eruféierung un déi geschwate franséisch Sprooch, Wäertschätzung an aktiivt Abezéie vun den Éischtsprooche vun de Kanner, doniewent éischt Schrëtt op dem Wee an déi geschriwwe Sprooch: Esou léisst sech de sproochleche Bildungsoptrag vum éischte Cycle graff resüméieren. D’Haaptuleies vum Recueil „Meng Sprooch(en), deng Sprooch(en), eis Sprooch(en) – Sproochlech Bildung am éischte Cycle“ ass et, fir ze weisen, wéi dëse kann ëmgesat ginn.

D’Konzeptioun vu sproochlecher Bildung, déi an dësem Recueil virgestallt gëtt, presentéiert sech an dräi Deeler. Jiddwer Deel gëtt a Form vun engem Heft presentéiert:

Aktualiséiert