Diplom+ , eng Formatioun nom Lycée

Banner Diplom plus - E plus u Kompetenzen - Infoen an Aschreiwung op www.diplomplus.lu

 

Du hues däin Diplom an der Täsch?

Eng nei Etapp an dengem Liewe fänkt un … mee du hues nach kee Plang?

Du fills dech nach net prett fir d’Uni oder den éischten Job?

Dann ass déi nei Formation Diplom+ elo genee dat Richtegt fir dech!

Diplom+, eng kuerz Formatioun iwwer zwee Semester, fir e Plus u Kompetenz.

 

Schreif dech elo an!

 

An de Froen an Äntwerten hei drënner fënns du all d’Detailer iwwert d’Formatioun a gëss och gewuer, wéi s du dech kanns aschreiwen. 

 

Du kanns deng Froen och op diplomplus@men.lu schécken.

 

Wie kann drun deelhuelen?

Dës Offer ass fir dech, wann s de net schaffs an net studéiers a wann s de grad zum Beispill den Diplôme de fin d’études secondaires (classiques oder générales), den Diplôme de technicien oder en equivalenten Diplom kritt hues. Du kanns dech och aschreiwen, wann s de däi Studium ofgebrach hues a wëlles hues, dech ze reorientéieren.

Wéi kann ech mech aschreiwen?

Wéi kann ech mech aschreiwen?

Aschreiwung kann online gemaach ginn.

Wéi gëtt meng definitiv Aschreiwung confirméiert?

Du kriss eng Confirmatioun vun der Aschreiwung per E-Mail geschéckt.

Wéini kann ech mech aschreiwen?

Du kanns vun elo un an nach bis den 5. Oktober 2022 deng Inscriptioun maachen.

Wéi gëtt dʼFormatioun organiséiert?

Wéi laang dauert dʼFormatioun?

De Programm dauert zwee Semesteren:

1. Semester: vum 17. Oktober 2022 bis den 10. Februar 2023

2. Semester: vum 20. Februar bis de 14. Juli 2023

Du méchs dʼCoursen entweeder am Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) zu Esch-Uelzecht oder am CNFPC zu Ettelbréck. Jee nodeem wéi vill Leit sech aschreiwen, kann d’Formatioun och op anere Plaze stattfannen.

Am Laf vun der Formatioun méchs de déi gemeinsam Modüllen an 4 bis 8 optional Modüllen (kuck dʼErklärungen hei drënner). Parallel dozou erweiders du deng Kompetenze bei engem Projet an der Grupp (kuck d’Erklärung hei drënner).

Du kanns dʼFormatioun all Moment ënnerbriechen, wann s de eng Aarbecht fënns oder studéiere gees (kuck dʼFro: Wéi kann ech mech ofmellen?).

Wat ass déi wéchentlech Dauer vun der Formatioun?

Déi wéchentlech Dauer ass an der Moyenne 25 Stonnen. Déi wéchentlech Dauer ka jee no der Unzuel vun optionale Modüllen, déi s de wiels, awer variéieren (kuck dʼErklärung hei drënner).

Wéi fonctionéieren dʼModüllen?

DʼFormatioun gëtt an individuelle Modüllen organiséiert, fir déi een e Certificat ka kréien. Du gëss no all Modüll evaluéiert (kuck dʼFro: Wéi eng Certificate kréien ech?).

Dës Organisatioun a Modülle bitt dir dʼFlexibilitéit, déi s de brauchs, fir eng Aarbecht oder e Studium ze sichen. Du kanns all Moment mam Programm ophalen, wann s de eng éischt Aarbecht fonnt hues, ufänks ze studéieren oder decidéiers, dech op en anere Parcours ze orientéieren (kuck dʼFro: Wéi kann ech mech ofmellen?).

Wat ass e gemeinsame Modüll?

All dʼParticipantë mussen déi gemeinsam Modüllen (modules communs) maachen (kuck dʼFro: Ass et obligatoresch, un de gemeinsamen an den optionale Modüllen deelzehuelen?).

Et gëtt 8 gemeinsam Modüllen:

 •         Modüll 1: Berufflech Orientatioun
 •         Modüll 2: Preparatioun fir dʼUstellung
 •         Modüll 3: Empowerment & Mentoring
 •         Modüll 4: Presentatioun a Kommunikatioun
 •         Modüll 5: Time & Stress Management
 •         Modüll 6: Project Management
 •         Modüll 7: Informéierte Bierger a Salarié
 •         Modüll 8: Computer Skills

Wat ass en optionale Modüll?

Mat den optionale Modüllen (modules optionnels) kanns de däi Formatiounsprogramm personaliséieren.

Du muss op dʼmannst 4 optional Modülle wielen: Du kanns och all 8 optional Modüllen, déi proposéiert ginn, auswielen.

Du engagéiers dech, fir un den ausgewielte Modüllen deelzehuelen, bis dʼSemester eriwwer ass oder bis de dech ofmells (kuck dʼFro: Ass et obligatoresch, un de gemeinsamen an den optionale Modüllen deelzehuelen?).

Et gëtt 8 optional Modüllen:

 •         Modüll A: Léierstrategien
 •         Modüll B: Rotschléi fir den Alldag
 •         Modüll C: Éischt Hëllef
 •         Modüll D: Green Skills & Circular Economy
 •         Modüll E: Praktesch Atelieren
 •         Modüll F: Webdesign & Content Management
 •         Modüll G: Design & 3D Printing
 •         Modüll H: Data Analysis & Visualisation

Wat ass de Gruppeprojet ?

De Gruppeprojet besteet doran, an der Ekipp e sozialen, kulturellen oder betribleche Projet ze realiséieren. D‘Partizipatioun um Gruppeprojet ass obligatoresch.

A wéi enge Sprooche ginn dʼCoursë gehalen?

DʼCoursë ginn op Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch gehalen. Englesch gëtt zemools an de Modüllen „Presentatioun a Kommunikatioun“ an “Empowerment & Mentoring” benotzt. Jee no Demande kann och eng francophone Klass organiséiert ginn.

Wéi een Zougang hunn ech zu de Ressourcë vun der Education nationale?

Du kriss en IAM-Zougang, mat deem s de kanns op dʼRessourcë vum Portal https://portal.education.lu/ zougräifen an du profitéiers vum Zougang zum Eduroam-Wifi.

Ass et obligatoresch, un de gemeinsamen an den optionale Modüllen deelzehuelen?

Du muss un de gemeinsame Modüllen an un den optionale Modüllen, déi s de am Aschreiwungsformulaire ausgewielt hues, deelhuelen.

Wann s de dech aschreifs, engagéiers de dech, um Formatiounsprogramm deelzehuelen, bis de dech ofmells.

Du kanns dech all Moment vum Programm ofmellen, wann s de eng Aarbecht fënns, dech op der Uni aschreifs oder aus anere Grënn.

Wann s de net un alle Modülle kanns deelhuelen, z. B. aus gesondheetleche Grënn, da muss de de Coordinateur vun der Formatioun beim CNFPC doriwwer informéieren.

Wann s de fir eng Dauer vu méi wéi 20 % vun engem Modüll net present an entschëllegt bass, gëtt de Modüll als „net gepackt“ bewäert; du kriss kee Certificat fir dëse Modüll (kuck dʼFro: Wéi eng Certificate kréien ech?). Du kanns awer mam Programm weidermaachen an un anere Modüllen deelhuelen (kuck dʼFro: Wat geschitt wann ech fir en Deel vun de Coursen net do sinn?).

Wat geschitt wann ech fir en Deel vun de Coursen net do sinn?

Wéi vill Absencë kann ech hunn?

Du kanns maximal 20 % vun der Dauer vun engem Modüll verpassen, soss ass de Modüll net gepackt (kuck dʼFro: Wéi eng Certificate kréien ech?).

Fir de Certificat vum optionale Modüll „Éischt Hëllef“ ze kréien, ass eng Presenz vun 100 % obligatoresch.

Fir all Absence vu méi wéi 20 % vun der Dauer vun engem Modüll muss de eng Excuse per E-Mail op diplomplus@men.lu schécken.

Opgepasst: Wann s de méi wéi 20 % vun engem Modüll ouni Excuse an ouni dech ofzemelle verpass, da gëss de aus dem Programm ausgeschloss.

Wann ech net un 80 % vun engem Modüll kann deelhuelen, kann ech dat spéider nohuelen?

Wann s de fir manner wéi 80 % vun engem Modüll present waars, ka kee Certificat ausgestallt ginn: Et gëtt an dësem Fall keng Méiglechkeet fir e Rattrapage.

Wann s de aus gesondheetleche Grënn oder soss engem Fall vu Force majeure net konnts deelhuelen, schéck e Certificat médical oder eng aner Attestatioun un diplomplus@men.lu. Déi Verantwortlech vun der Formatioun decidéieren dann, ob e Rattrapage oder eng Kompensatioun eventuell méiglech ass, z. B. online oder wärend enger spéiderer Sessioun.

Wéi eng Certificate kréien ech?

Wat muss ech maachen, fir e Certificat ze kréien, dass ech e Modüll gepackt hunn?

E Certificat gëtt ausgestallt, wann s de

 • un op dʼmannst 80 % vun der Dauer vum Modüll deelgeholl hues. DʼFormateure kontrolléieren dʼPresenz oder dʼOnline-Participatioun vun de Participanten.
 • dʼEvaluatioun gepackt hues (mëndlech oder schrëftlech).

Fir de Certificat „Éischt Hëllef“ ze kréien, ass eng Presenz vun 100 % obligatoresch.

Kréien ech och Certificaten, wann ech dʼFormatioun virum Enn vum Programm vum éischte Semester wëll ofbriechen?

Jo. All Modüll gëtt individuell evaluéiert a certifiéiert.

Du kriss dʼCertificate vun de Modüllen, déi s de fäerdeg gemaach a gepackt hues eréischt, nodeems de dech ofgemellt hues. DʼOfmellen iwwer de Formulaire „Demande de désinscription“ ass obligatoresch (kuck dʼSektioun: Wéi kann ech mech ofmellen?).

Wat ass mäi Statut?

Ech wëll mech wärend der Formatioun als Demandeur dʼemploi bei der Adem aschreiwen, ass dat méiglech?

Neen. Du bass als Schüler beim Educatiounsministère ageschriwwen.

Hunn ech déi selwecht Rechter op Kannergeld wéi als Schüler?

Jo, d’Ausbezuele vum Kannergeld ka verlängert ginn, wann all d’Konditioune vun der Zukunftskeess erfëllt sinn.  

Wéi kann ech mech ofmellen?

Muss ech mech obligatoresch ofmellen, wann ech eng Aarbecht fonnt hunn, wann ech weider studéieren oder wann ech net mat der Formatioun wëll virufueren?

Jo. DʼOfmellen ass obligatoresch, wann s de virum Enn vum Programm wëlls mat der Formatioun ophalen. Du kriss eréischt, nodeems de ofgemellt bass, per Post dʼCertificate vun den individuelle Modüllen, déi s de scho gepackt hues, geschéckt.

E Participant, dee bei méi wéi 20 % vun engem Modüll feelt, ouni dem Coordinateur vun der Formatioun eng Excuse ze presentéieren an ouni sech ofzemellen, gëtt automatesch vum Formatiounsprogramm ausgeschloss.

DʼParticipanten, déi dʼFormatioun bis zum Enn vum éischte Semester gemaach hunn, kréien dʼCertificate fir dʼModüllen, déi si gepackt hunn, per Post geschéckt.

Wéi eng Demarche muss ech maachen, fir mech ofzemellen?

Wann s de mam Formatiounsprogramm wëlls ophalen, well s de eng Aarbecht fonnt hues, weider studéiere gees oder aus soss engem Grond, muss de dech iwwer den Online-Formulaire „Demande de désinscription“ ofmellen.

Wéi kann ech méi Informatioune kréien?

Wann s de Froen hues, kanns de déi gären op diplomplus@men.lu schécken.

Aktualiséiert