Diplom+, eng Formatioun nom Lycée

Banner Diplom plus - E plus u Kompetenzen - Infoen an Aschreiwung op www.diplomplus.lu

Du hues däin Diplom an der Täsch? Eng nei Etapp an dengem Liewe fänkt un… mee du hues nach kee Plang? Du fills dech nach net prett fir d’Uni oder den éischten Job?

Dann ass déi nei Formation Diplom+ elo genee dat Richtegt fir dech!

Diplom+, eng kuerz Formatioun iwwer zwee Semester, fir e Plus u Kompetenz.

 • Schreif dech elo an!
 • An de Froen an Äntwerten hei drënner fënns du all d’Detailer iwwert d’Formatioun a gëss och gewuer, wéi s du dech kanns aschreiwen. 
 • Du kanns deng Froen och op diplomplus@men.lu schécken.

 

Wie kann drun deelhuelen?

Dës Offer ass fir dech, wann s de net schaffs an net studéiers a wann s de grad zum Beispill den Diplôme de fin d’études secondaires (classiques oder générales), den Diplôme de technicien oder en equivalenten Diplom kritt hues. Du kanns dech och aschreiwen, wann s de däi Studium ofgebrach hues a wëlles hues, dech ze reorientéieren.

Wéi kann ech mech aschreiwen?

DʼAschreiwung kann iwwer den Online-Formulaire gemaach ginn.

Wéi gëtt meng definitiv Aschreiwung confirméiert?

Du kriss eng Confirmatioun vun der Aschreiwung per E-Mail geschéckt.

Wéini kann ech mech aschreiwen?

Du kanns vun elo un an nach bis den 9. Oktober 2023 deng Inscriptioun online maachen.

Wéi gëtt dʼFormatioun organiséiert?

Wéi laang dauert dʼFormatioun?

De Programm dauert dräi Trimesteren:

 • 1. Trimester: vum 16. Oktober 2023 bis den 22. Dezember 2024
 • 2. Trimester: vum 8. Januar bis de 29. Mäerz 2024
 • 3. Trimester: vum 15. Abrëll bis den 12. Juli 2024

Du méchs dʼCoursen entweeder am Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) zu Esch-Uelzecht oder am CNFPC zu Ettelbréck.

Am Laf vun der Formatioun méchs de déi gemeinsam Modullen an 5 bis 8 optional Modullen (kuck dʼErklärungen hei drënner). Parallel dozou erweiders du deng Kompetenze bei engem Projet an der Grupp (kuck d’Erklärung hei drënner).

Du kanns dʼFormatioun all Moment ënnerbriechen, wann s de eng Aarbecht fënns oder studéiere gees (kuck dʼFro: Wéi kann ech mech ofmellen?).

Wat ass déi wéchentlech Dauer vun der Formatioun?

Déi wéchentlech Dauer ass an der Moyenne 25 Stonnen. Déi wéchentlech Dauer ka jee no der Unzuel vun optionale Modullen, déi s de wiels, awer variéieren (kuck dʼErklärung hei drënner).

Wéi funktionéieren dʼModullen?

DʼFormatioun gëtt an individuelle Modullen organiséiert, fir déi een e Certificat ka kréien. Du gëss no all Modull evaluéiert (kuck dʼFro: Wéi eng Certificate kréien ech?).

Dës Organisatioun a Modulle bidden dir dʼFlexibilitéit, déi s de brauchs, fir eng Aarbecht oder e Studium ze sichen. Du kanns all Moment mam Programm ophalen, wann s de eng éischt Aarbecht fonnt hues, ufänks ze studéieren oder decidéiers, dech op en anere Parcours ze orientéieren (kuck dʼFro: Wéi kann ech mech ofmellen?).

Wat ass e gemeinsame Modull?

All dʼParticipantë mussen déi gemeinsam Modullen (modules communs) maachen (kuck dʼFro: Ass et obligatoresch, un de gemeinsamen an den optionale Modüllen deelzehuelen?).

Et gëtt 8 gemeinsam Modüllen:

 • Berufflech Orientatioun
 • Presentatioun a Kommunikatioun
 • Virbereedung op d’Aarbechtsliewen
 • Time & Stress Management
 • Éischt Hëllef
 • Project Management
 • Practical Life Skills
 • Skills for Climate

Weider Detailer fënns du an dëser Broschür:

Wat ass en optionale Modull?

Mat den optionale Modullen (modules optionnels) kanns du däi Formatiounsprogramm personaliséieren.

Du muss op dʼmannst 5 optional Modulle wielen. Du kanns och all 8 optional Modullen, déi proposéiert ginn, auswielen.

Du engagéiers dech, fir bis zu denger Ofmeldung un den ausgewielte Modullen deelzehuelen (kuck dʼFro: Ass et obligatoresch, un de gemeinsamen an den optionale Modullen deelzehuelen?).

Et gëtt 8 optional Modullen:

 • Learning Strategies
 • Data Analysis
 • Webdesign
 • Coding
 • Design & 3D Printing
 • Bitzen
 • Kachen
 • Schräinerei
Weider Detailer fënns du an dëser Broschür:

Wat sinn de Praxis-Projet an de Stage?

Wärend dem drëtten Trimester kanns du deng nei Kompetenzen an engem praktesche Projet, deen ënner anerem aus engem Stage an enger Entreprise oder an enger Organisatioun besteet, uwennen a weider ausbauen. Duerch dëse praktesche Projet hues du d'Geleeënheet, fir deng organisatoresch Kompetenzen, deng Kreativitéit, an deng Troubleshooting- an Team-Fäegkeeten ze verfeineren.

A wéi enge Sprooche ginn dʼCoursë gehalen?

DʼCoursë ginn op Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch gehalen. Englesch gëtt zemools am Modul „Presentatioun a Kommunikatioun“ benotzt.  

Wéi een Zougang hunn ech zu de Ressourcë vun der Éducation nationale?

Du kriss en IAM-Zougang, mat deem s de kanns op dʼRessourcë vum Portal portal.education.lu zougräifen an du profitéiers vum Zougang zum Eduroam-Wifi.

Ass et obligatoresch, un de gemeinsamen an den optionale Modullen deelzehuelen?

Du muss un de gemeinsame Modullen an un den optionale Modullen, déi s de am Aschreiwungsformulaire ausgewielt hues, deelhuelen.

Wann s de dech aschreifs, engagéiers de dech, um Formatiounsprogramm deelzehuelen, bis de dech ofmells.

Du kanns dech all Moment vum Programm ofmellen, wann s de eng Aarbecht fënns, dech op der Uni aschreifs oder aus anere Grënn.

Wann s de net un alle Modulle kanns deelhuelen, z. B. aus gesondheetleche Grënn, da muss de de Coordinateur vun der Formatioun doriwwer informéieren.

Wann s de fir eng Dauer vu méi wéi 20 % vun engem Modull net present an entschëllegt bass, gëtt de Modull als „net gepackt“ bewäert; du kriss kee Certificat fir dëse Modull (kuck dʼFro: Wéi eng Certificate kréien ech?). Du kanns awer mam Programm weidermaachen an un anere Modullen deelhuelen (kuck dʼFro: Wat geschitt wann ech fir en Deel vun de Coursen net do sinn?).

Wat geschitt wann ech fir en Deel vun de Coursen net do sinn?

Wéi kann ech mech fir e Cours excuséieren ?

Jiddwer Absence muss iwwer den Absence-Formular gemellt ginn.

Du kanns héchstens 20% vun der Gesamtdauer vun engem Modull excuséiert feelen, fir e Certificat ze kréien (kuck dʼFro: Wéi eng Certificate kréien ech?).

Fir de Certificat vum optionale Modull „Éischt Hëllef“ ze kréien, ass eng Presenz vun 100 % obligatoresch.

Opgepasst: Wann s de méi wéi 20 % vun engem Modull ouni Excuse an ouni dech ofzemelle verpass, da gëss de aus dem Programm ausgeschloss.

Wann ech net un 80 % vun engem Modull kann deelhuelen, kann ech dat spéider nohuelen?

Wann s de fir manner wéi 80 % vun engem Modull present waars, ka kee Certificat ausgestallt ginn: Et gëtt an dësem Fall keng Méiglechkeet fir e Rattrapage.

A Fäll vu Force majeure décidéieren déi Verantwortlech vun der Formatioun, ob e Rattrapage oder eng Kompensatioun eventuell méiglech ass, z. B. online oder wärend enger spéiderer Sessioun.

Wéi eng Certificate kréien ech?

Wat muss ech maachen, fir e Certificat ze kréien, dass ech e Modull gepackt hunn?

E Certificat gëtt ausgestallt, wann s de:

 • un op dʼmannst 80 % vun der Dauer vum Modull deelgeholl hues (dʼFormateure kontrolléieren dʼPresenz oder dʼOnline-Participatioun vun de Participanten);
 • dʼEvaluatioun gepackt hues (mëndlech oder schrëftlech).

Fir de Certificat „Éischt Hëllef“ ze kréien, ass eng Presenz vun 100 % obligatoresch.

Kréien ech och Certificaten, wann ech dʼFormatioun virum Enn vum Programm vum éischte Semester wëll ofbriechen?

Jo. All Modull gëtt individuell evaluéiert a certifiéiert.

Du kriss dʼCertificate vun de Modullen, déi s de fäerdeg gemaach a gepackt hues eréischt, nodeems de dech ofgemellt hues. DʼOfmellen iwwer de Formulaire „Demande de désinscription“ ass obligatoresch (kuck dʼSektioun: Wéi kann ech mech ofmellen?).

Wat ass mäi Statut?

Ech wëll mech wärend der Formatioun als Demandeur dʼemploi bei der Adem aschreiwen, ass dat méiglech?

Neen. Du bass als Schüler beim Educatiounsministère ageschriwwen.

Hunn ech déi selwecht Rechter op Kannergeld wéi als Schüler?

Jo, d’Ausbezuele vum Kannergeld ka verlängert ginn, wann all d’Konditioune vun der Zukunftskeess erfëllt sinn.  

Wéi kann ech mech ofmellen?

Muss ech mech obligatoresch ofmellen, wann ech eng Aarbecht fonnt hunn, wann ech weider studéieren oder wann ech net mat der Formatioun wëll virufueren?

Jo. DʼOfmellen ass obligatoresch, wann s de virum Enn vum Programm wëlls mat der Formatioun ophalen. Du kriss eréischt, nodeems de ofgemellt bass, per Post dʼCertificate vun den individuelle Modüllen, déi s de scho gepackt hues, geschéckt.

E Participant, dee bei méi wéi 20 % vun engem Modüll feelt, ouni dem Coordinateur vun der Formatioun eng Excuse ze presentéieren an ouni sech ofzemellen, gëtt automatesch vum Formatiounsprogramm ausgeschloss.

D’Participante kréien an der Reegel d’Certificate fir déi Modullen, déi si gepackt hunn, um Schluss vun all Trimester.

Wéi eng Demarche muss ech maachen, fir mech ofzemellen?

Wann s de mam Formatiounsprogramm wëlls ophalen, well s de eng Aarbecht fonnt hues, weider studéiere gees oder aus soss engem Grond, muss de dech iwwer den Online-Formulaire „Demande de désinscription“ ofmellen.

Wéi kann ech méi Informatioune kréien?

Wann s de Froen hues, kanns de déi gären op diplomplus@men.lu schécken.

 

 

Aktualiséiert