Jugendpakt 2022-2024: är Virschléi si wichteg! / Plan d’action national pour la Jeunesse 2022-2024: vos propositions comptent!

Am Kader vun der Elaboratioun vum Jugendpakt 2022-2024 organiséiert de Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend zwou Ëmfroen, déi vun de Professionellen, déi mat Jonker schaffen, an de Jonken a jonk Erwuessener (12-26 Joer) selwer kënnen ausgefëllt ginn.

De "Jugendpakt" ass en nationalen Aktiounsplang vun der lëtzebuergescher Regierung fir d'Jugend. Deen nächste Plang kënnt Ënn vum Joer 2021 eraus. Dofir géif de Ministère gären déi verschidde Virschléi sammelen an da konkret Aktioune fir d 'Wuelbefanne vun deene Jonken definéieren, déi am Jugendpakt kéinten iwwerholl ginn.

Questionnaire fir déi Professionell: https://forms.office.com/r/0sda6NjsvW

Questionnaire fir déi Jonk a jonk Erwuessener: https://forms.office.com/r/MDG8UAr81U

Déi zwee Questionnaire sinn an 3 Sprooche verfügbar (uewe riets  op d’ Weltkugel klicken an d'Sprooch auswielen) a bleiwe bis den 31.05 bis 23:59 Auer online.

Plan d’action national pour la Jeunesse : vos propositions comptent!

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’action national pour la Jeunesse 2022-2024, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse réalise deux enquêtes, pour récolter les propositions des professionnels travaillant avec les jeunes ainsi que celles des jeunes et des jeunes adultes (12-26 ans).

Le "Jugendpakt" est un plan d'action du gouvernement luxembourgeois. Le prochain plan sera publié à la fin de l'année 2021. Dans ce contexte le ministère souhaite collecter les propositions des principaux intéressés et définir quelles actions concrètes pour le bien-être des jeunes pourraient être reprises dans ce plan d'action.

Enquête pour les professionnels: https://forms.office.com/r/0sda6NjsvW

Enquête pour les jeunes et jeunes adultes: https://forms.office.com/r/MDG8UAr81U

Les deux enquêtes sont disponibles en 3 langues (cliquer sur le globe terrestre en haut à droite et choisir la langue souhaitée) et resteront en ligne jusqu’au 31.05 jusqu’à 23h59.

 

 

Dernière mise à jour