Actualités

54 résultat(s) trouvé(s) Voir en premier:
 1. Eng Nei-Editioun, en neie Band vum Wuertschatz an eng Editioun op Englesch De Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, huet de 26. Oktober eng Panoplie vun Neiegkeete ronderëm de Reenert presentéiert. Am Kontext vum 150. Anniversaire vun...

 2. Dans notre société multilingue, le luxembourgeois joue un rôle important. L'intérêt des personnes qui souhaitent apprendre le luxembourgeois ne cesse de croître depuis des années. Comme prévu en 2017 par la stratégie du gouvernement pour la promotion de la langue...

 3. An eiser méisproocheger Gesellschaft spillt d’Lëtzebuergescht eng wichteg Roll. Den Interessi vun de Leit, déi Lëtzebuergesch léiere wëllen, wiisst zënter Jore konstant. Esou wéi 2017 an der Strategie vun der Regierung fir d’Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch festgehalen...

 4. De Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, huet de 14. Abrëll 2022 op enger Pressekonferenz am Institut National des Langues (INL) d’Offer an d’Vilfalt vum Lëtzebuergeschen an der Erwuessenebildung, esouwéi dat neit INL-Gesetz presentéiert. Nieft...

 5. En présence de la directrice adjointe du Lycée Michel-Rodange, Claire Simon, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a présenté, lors d'une conférence de presse le 27 janvier 2022, la nouvelle...

 6. De Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, huet de 27. Januar 2022 op enger Pressekonferenz am Lycée Michel-Rodange a Presenz vun der Directrice adjointe Claire Simon dat neit Fach Lëtzebuergesch op der 4e virgestallt, dat zënter der...

 7. Op Plaz zwee kommen ex aequo CovidCheck a sheesh De Virus ass komm fir ze bleiwen – och an der Sprooch. Dee Constat kann ee maachen, wann ee sech déi zweet Oplo vun der Aktioun „Wuert vum Joer“ méi genee ukuckt...

 1. Page  1
 2. Page  2
 3. Page  3
 4. Page suivante