Dossier de presse : Sproocherkennung op Lëtzebuergesch - Dir schwätzt, d’Maschinn schreift

Publication type
Press releases
Topic(s)
Languages
Editor
MENJE
Dossier de presse : Sproocherkennung op Lëtzebuergesch - Dir schwätzt, d’Maschinn schreift
Dossier de presse : Sproocherkennung op Lëtzebuergesch - Dir schwätzt, d’Maschinn schreift
Language : Luxembourgish
Pdf - 266 Kb - 4 page(s)

Last update