Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 3): Sprooch a Sproochen am éischte Cycle

Themen
Grundschule, Grundschulunterricht  - Sprachen
Erscheinungsdatum
2018
Bearbeitet von
MENJE
ISBN
9978-99959-1-237-6
C1 - Sprooch a Sproochen 3
Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 3): Sprooch a Sproochen am éischte Cycle
Sprache : Luxemburgisch
Pdf - 28,40 MB - 144 Seite(n)

Meng Sprooch(en), deng Sprooch(en), eis Sprooch(en): Sproochlech Bildung am éischte Cycle

Entwécklung vu mëndleche Kompetenzen am Lëtzebuergeschen, Eruféierung un déi geschwate franséisch Sprooch, Wäertschätzung an aktiivt Abezéie vun den Éischtsprooche vun de Kanner, doniewent éischt Schrëtt op dem Wee an déi geschriwwe Sprooch: Esou léisst sech de sproochleche Bildungsoptrag vum éischte Cycle graff resüméieren. D’Haaptuleies vum Recueil „Meng Sprooch(en), deng Sprooch(en), eis Sprooch(en) – Sproochlech Bildung am éischte Cycle“ ass et, fir ze weisen, wéi dëse kann ëmgesat ginn.

D’Konzeptioun vu sproochlecher Bildung, déi an dësem Recueil virgestallt gëtt, presentéiert sech an dräi Deeler. Jiddwer Deel gëtt a Form vun engem Heft presentéiert:

Zum letzten Mal aktualisiert am