Family Learning

D’Zil vum Family Learning ass et, eng Léierkultur an der Famill ze entwéckelen.

D’Elteren an d’Famill spillen eng wichteg Roll an der Educatioun an der Ausbildung vum Kand. Si ginn als Partner an der Educatioun ugesinn.

De Family Learning ass an d’Erwuessenebildung integréiert an erlaabt et den Elteren, hir Basiskompetenzen, hir erzéieresch Kompetenzen an hir Sproochekompetenze weiderzeentwéckelen.

D’Formatioune si samschdes moies, owes oder am Nomëtteg, daueren am Ganze 15 Stonnen a behandelen déi heite Beräicher:

  • d’Kanner op d’Schoul virbereeden: Sproochen, Rechnen …
  • de Schoulsystem: Struktur, Organisatioun an Erausfuerderungen
  • d’Kanner, déi schonn an d’Schoul ginn, ënnerstëtzen: Hausaufgaben.

E-Mail: sfa@men.lu

Aktualiséiert